Dursii Nama Filaadhu!

๐๐š๐ฆ๐š ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐š๐๐ก๐ฎ!
Gaa’elli adeemsa namoonni umurii dargaggummaa irra jiran walitti dhufanii bultii ijaarataniidha. Kanaa ol ibsuu hinbarbaadu. Kaayyoo biraan qaba!

โ†ช๏ธJaalala dhugaan ta’uu baannaan bultii waliin ijaarachuun gaarii miti. Namoonni baayyeen ulaagaa argamee dhabamuu danda’u tarreeffataanii gara gaa’elaatti seenu.

โ†ช๏ธGaruu kun mataa kee miidhuu irra darbee daa’imni sirraa dhalatu illee gammachuufi jaalala maatii malee akka guddatu godha. Jaalalli ni bitama miti ni jaallatama. Kanuma! Dhugaa ani sitti himuu barbaadu hiyyeessi jaalala dhugaa beeku dureessa qarshiin macheesse irra caala.

โ†ช๏ธMee waan si gaafadha? Abbaa warraa sooressatti heerumtee jireenya si gammachiisu hin jiraattu taanaan bu’aan filannoo keeti maali? Hindogongorin! Inni har’a hinqabu seete bor argachuu danda’a, kan ati qaba jettee faana fiigdus harkaa badduu ba’uu mala. Wanti dachee kana irraa hinamansiisu akka fixeensaati.

โ†ช๏ธ Kanaaf qarshiif dursa kennuu caalaa namummaaf dursa kennii namummaan madaalii nama filadhu. Isa jaalala dhugaa siif qabu kan galaanni jaalala kee liqimse tuffattee, copha jaalala keeyyuu kan hinqabneef hin gowwoominan siin jechaa jira. Isatti wanta qarshiin si bite fakkaata. Yoo bifaan si caala ta’es si tuffata dhimma kee hinqabu. Dhaqii ilaali jireenya namoota hawwituu baayyee.

โ†ช๏ธ Bo’ichaafi gaddaan dhaalamaadha. Kun bu’ura irraa jaalala malee walitti dhufutu jireenya cinuunsuu da’umsa hinqabne harkatti godhe. Nama qabaattes dhabdes, dhukkubsate, gaafa fayyaas waa’ee keef dhiphatu filadhu. Kaan harraaf sitti afarsee bor si gatee darba.
Highlandii amma bishaan keessa jirutti konkolaataa keessaa of bira kaa’u, kaan harkatti baadhata.

โ†ช๏ธ Garuu gaafa bishaan keessaa dhumu inni konkolaataa keessaa alatti gad darbata. Inni sila harkatti miidheksee baadhatus lafa buusee irra ejjechuun isaa hinoolu. Jaalalli sobaa akkasi. Yeroo ati fayyaafi bifa qabdu baayyeetu sitti gorora. Bor garuu of biratti hinagartu.
Baayyee beekee miti ati nama umuriinis ta’e beekumsaan na caaltuu taata.

โ†ช๏ธGaruu xiqqoon beeku irraa kaaseen sitti hima, ulaagaan guddichi jaalala keessatti ilaaluu qabdu jaalala mataa isaa haa ta’u. Sooreessa akka meeshaatti si ilaalu irra, hiyyeessa si jaallatuufi si kabaju siif wayya. Ani soreessa jibbi jechaa hinjiru. Garuu sin jaallatu taanaan irraa baqadhu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *