Mul’atni Kee Hiriyyootas Diinotas Sitti Baay’isa Kanaafuu Maal Wayyaree?

MUL’ATNI KEE HIRIYOOTAS DIINOTAS SITTI BAAY’ISA. KANAAFUU, MAAL WAYYAREE?

↪️Yoo Nahamiyaan mul’atasaatiin ijaaruuf ka’u warri mul’atasaa deeggaran isa waliin ijaaruuf ka’u! Akkasumammoo warri isaan morman, diiguu malee ijaaruu kan hin beekne, balleessuu malee midhaassuu kan hin beekne, warri wanti gaariin hojjatamu isaan hin gammachiisne Sanbalaaxfaa, Xoobiyaanfaa, Geeshemfaas akkasuma itti ka’u.

↪️Warri sijaalatan, mul’atakee deeggaran siif ka’u; warri faallaakee jiranimmoo sitta ka’u!
↪️Warri siif ka’an sideeggaru, siwaliin gatii kaffaluuf ka’u, siwaliin rakkinas eebbas, gaddas gammachuus qooddatu!

↪️Warri sitta ka’animmoo isaan hojii ketti qoosu, situffatu, si’arrabsu, hin dandeessu, hin beektu, hin qabdu, dadhabaadha, ati kufaadha, bu’aa hin qabdu siin jedhu…mul’ata keerraa boodatti siharkisu, si’ajjeesuufis xalayaa affeerri du’aa poostaa nagaatiin sitta ergu…

↪️Hafuurri isaanii kun hafuura yeroo Nahamiyaa isa Sanbalaaxfaa keessa turedha. Nahamiyaan warra isa waliin hojjatan waliin hojiin baay’ateeraaf waan ta’eef, oduu isaanii kanaaf yeroo hin qabu ture. Warra ijaarus, warra eegus qopheessee: ijaaruuf eeguu itti fufan.

Milkaa’inaan xumuran! Kaayoonsaanii galmaan gahe! Mul’atni Nahamiyaa Fiixaan bahe!
↪️Kanaafuu, obboleessa kiyya, atis obboleettii kiyya, ati nama mul’ataati! Ati nama kaayyooti!
↪️Yoo ati mul’ata keetiin kaatu, warri sijaalatan, sideeggaran, siwaliin dhaabatan akkuma jiran, warri faallaakee jiran, kan sihinjaallanne, sababa malee kan sijibban akka sirratti ka’an beeki! Arrabsoo, tuffii, qeequu, ceegguu, oduu…isaanii gonkumaa hin dhaga’in!

↪️Sareen inuma dutti, Arbi garuu adeemsasaa itti fufeera kan jedhamus kanumaafi. Arbi, saroonni walitta deebi’anii wacanis woma tokko akka hin fidne beeka waan ta’eef, sarootaaf gurra hin qabu.

↪️Atis warra akkasii hin dhaga’in!
↪️Ati nama addaati! Ati nama eebbaati! Ati nama furmaataati!
↪️Mul’ata keerraa duubatti akka sihindeebifne isaan hin dhaga’in! Akka karaatti sinanbisnes of-eeggadhu!

↪️Addunyaa keessa jirru kana keessatti wanti baayyeen diigameera. Nahamiyaa barbaada. Nahamiyaan bara kanaammoo abaluu miti, si’i dha. WAAQAYYO dhaloota diigame kana akka ijaartuuf yaada ijaarsaa, mul’ata addaa sikeessa kaa’eera. Maaloo, qabattee waliin hin du’in, gadi-baasi, dhalootni ittiin haa eebbifamu! Dhalootni ittiin haa fayyu! Dhalootni ittiin boqonnaa haa argatuu!

↪️Maqaa YESUUS GOOFTAATIIN wanti addaa, kennaan addaa, mul’atni addaa WAAQAYYO sikeessa kaa’e dhalootaaf barri inni itti gadi-bahee eebbaaf furmaata dhalootaa sitaasisu bara kana haa ta’u!
Ameen siif haa ta’u!
Fayyaa Ta’i!
Horii Buli!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *