Osoo ta’ee maal goota?

“Osoo ta’ee maal goota?”

Addunyaa kana irraa osoo namni hundi dhumee ati qofti haftee maal goota? Silaa olii gad fiigdee akka barbaaddetti jiraatta.

Ameerikaa amma as teessee hawwitu sana deemtee keessa jiraatta. Qabeenya nanmi irraa dhume kana qofaa kee nyaattee quuftee jiraatta. Gabaa deemtee maallaqa baankii keessaa fudhatte sanaan waan barbaadde bitatta. Hoteela barbaadde deemtee waan barbaadde ajajattee nyaatta! Wow jireenya! Akkam nama gammachiisaa!

Yaa nama gowwaa kana! Mee waan kana hubadhu!
1) Ati iyyuu dhalachuuf namatu si barbaachise malee muka keessaa baate miti;

2) Ameerikaan amma mootummaa Waaqayyoo sitti fakkaattee sobdees hattees deemtu tun osoo namni keessa hin jiraatinii “si’ool” sitti taati;

3) Gabaa jechuun iddoo namootni hedduun walitti dhufanii inni qabu isa qabu sana gurguratee isa hin qabne immoo bitatuudha malee iddoo ati qofti waan hunda itti dhiyeessitu miti;

4) Maallaqni yoo namni sirraa fudhatu hin jirre waraqaa dha;

5) Hoteelli namni keessa hin jirre dhiyeessii hin qabu;

6) Hunda caalaa immoo nama jechuun “social animal” akka ta’e hin dagatin. Kana jechuun namni kan uumameef nama wajjiin akka jiraatuufii dha.

Osoo Waaqayyo “social animal” godhee si uumee jiruu nama wajjiin jaalalaa fi wal danda’uudhaan jiraachuu hin dandeessu taanaan ati “social animal” osoo hin taane “natural stone” dha jechuudha. Dhagaan kophaa isaas ta’ee dhagaa isa kaan wajjiin ta’e dhimma isaatii miti. Uumamni isaa iyyuu dhagaa ta’ee akka jiraatuu fi fedhii isaa malee namootni akka barbaadanitti dhimma barbaadaniif akka itti fayyadamaniifii dha. Ati garuu isa kana ni caalta. Kanaafuu, obboleessa kee sababii tokko malee jaaladhu, waliin jiraadhu.

↪️“Hin taane Kiristinnaan Badhaasaa”
Badhaasaan amantiitti dabalamuuf gara waldaa ta’e wayii dhufe. Achumaan qeesichi waan hunda itti himee “kiristinnaa” kaase. Seerota waldaa keessaa kan eeggamuu qaban hunda itti hime. Guyyaa roobii fi jimaataa aannan akka dhuguu hin qabnes itti hime qeesichi. Badhaasaan yeroo muraasaaf seericha kana eegaa turus itti fufiinsaan eegee ittiin jiraachuu hin dandeenye.

Gaaf tokko dhokatee guyyaa roobiitti aannan dhuguu jalqabe. Osoo inni dhugaa jiruu qeesiin dura “kiristinnaa” isa kaase itti dhufe. Qeesichis “maaloo Badhaasaa maal taatee aannan dhugdaa har’i bar roobii dha” jedheen. Badhaasaanis “na dagadhe” jedhee deebiseef….

↪️Qeesichis
“Hin taane Kiristinnaan Badhaasaa;
Irra deebi’aa kaasaa!”
jedheen jedhama!
Lafa nagaa oolaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *