Jaalallii Dulluuma Hin Qabu!

๐ƒ๐ก๐ฎ๐ง๐ ๐จ๐จ ๐Š๐จ๐จ ๐๐š๐›๐š!
Mucaa xiqqoodha. Ganama osoo abbaan ishee hirribaa hinka’in kutaa ciisicha isaa seente. Kennaa harkatti qabattee jirti. “Abbaa koo!” jette waamte. “Kun kennaa kooti. Siifan fide. Na harkaa fudhadhu!” jette kennicha itti hiixachaa.

Abbaan ishee gammadee irraa fudhate. Ariifatee waraqaa kana banee ilaale. Homtuu keessa hinjiru. Ni aare. “Kennaa yeroo namaaf kennan waa keessa kaa’uu akka qaban hinbeektu? kun amma kennaa jedhamaa?” jedhee itti dheekkame.

Ija jaalalaan ija abbaa ishee keessa ilaalaa, “Abbaa! duwwaa mitiim” jette. “Meerre maaltu keessa jiraree? jedhee gaafate. Deebiin mucaa garaa nama nyaata. “Dhungoo siif guuteen jira. Baayyisee ergan dhudhungadheen saamse. Duwwaa miti dhungoo koo qaba!” Jette.

Abbaan ishee akka malee ajaa’ibsiifate. Waan jedhu dhabee ijawwan isaa imimmaan calalan. Ofitti qabee hammate. Kennaa isheen isaaf laatte teessuma siree isaa cina jiru irra godhate. Yeroo aaruufi miirri badaan itti dhaga’aamu hunda kennaa mucaa isaa kana banee ilaala. Waa’ee jaalala ishee yaadee irraanfata.

Jaalala dhugaa waliif haa qabaannu jechuun barbaade. Ilkaaniin walitti kolfuufi jechaan wal kuuluun nutti hinhafne. Garuu meeqatu onnee qulqulluu waliif qaba kan jedhu ani hinbeeku. Gara jabina dhiifnee garaa waliif dhiigu haa qabaannu. Summii walitti ta’urra qoricha waliif haa taanu. Namni nama akka isaaf nama ta’uudhaa yoo baate, bineensi nama namaaf ta’u hinjiru!

     Jaalallii dulluumaa hin qabu!

Abbaa manaaf haadha manaa baay’ee Wal jaalatan, garuu hiyyummaan rakkataan tokkootu ture; guyyaa keessaa Gaaf tokko haati manaa isaa rifeensi ishee dheeraa waan ta’eef, rifeensa Koo kanaan filachuu barbaadee filaa naaf biti? Ittiin jette. Innis miira gaddaan guutamee, hin qabuum, kunoo Meeshaa sa’aatii kooyyuu jijjirachuu hin dandeenye ittiin jedhe. Isheeniis utuu isaan hin mormiin fuula ishee ibsitee gara hojitti Isa geggeessite. Guyyaa itti aanu, yeroo hojiidha galu sa’aatii isaa san gatii xiqqaan gurguree filaa isheen gaafatte biteefii mana gale. Fila bitee yeroo mana Seenuu, haadha manaa isaa rifeensa ishee gababfattee jirtu fi Meeshaa sa’aatii ittiin sirratu harka ishee irratti baattee jirtu arge. Lachuu akkuma Wal ilaalanii imimmaan ija isaanii keessa guute isaaniis Walitti maramanii boo’uu eegalan.

Isheen sa’aatii isaa akka sirreeffatuuf, rifeensa ishee irraa kuchisiiste gurgurte; inni ammoo rifeensa ishee akka isheen sirreeffatuuf sa’aatii isaa gurguree.

Eega isaan lachuu kan akkas godhaniif waan Wal jaalatanii fi ofii isaanii caala walii isaaniif Kabaja dhugaaf jaalala dhugaa waan qabaniifi. Jaalalli hin duloomu! Jaalala Isa sirri sana waliif haa qabannu!
Eeyyee jaalalli dhugaan hin dulloomu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *