Gatii Warra Ari’atamani!

Gatii Warra Ari’atamani! “Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari’ataman haa gammadan, mootummaan Waaqaa kan isaaniiti.” Mat 5/10

Yesuus duuka buutota Isaa ulfinaa fi badhaadhina biyya lafaa hin abdachiifne, qorumsis isinitti hin dhufu hin jenne, biyyi lafaa waan isaan hin beekneef Gooftaa isaanii duukaa bu’anii of ganuu fi hadheeffamuun bu’aa akkamii akka qabu isaanitti hime. 

Inni warra badan fayyisuudhaaf dhufe diinota Waaqayyoo fi namaa biraa mormiin Isa mudate. Hammeenyaan tokko ta’uudhaan, namootnii hamoo fi ergamootni hamoon angafa nagaa irratti duulan. Ammam illee hojiin Isaa fi dubbiin Isaa hundinuu gaarummaa Waaqummaa Isaatii kan qilleensa’u yoo ta’e, biyya lafaa jibbuun isaa jibba hadha’aa kakaase. Jalina uumamaan nu keessa jiru akka fayyadamnuuf waan nuuf hin heyyamneef mormii fi diinummaa jabaatu Isa mudate. Kun immoo warra Kiristoositti jiraatan hundumaas kan eeggatu dha. Qajeelummaa fi cubbuu, jaalalaa fi jibba, dhugaa fi soba gidduu wal’aansoo hin dhaamnetu jira. Namni tokko yeroo jaalala Kiristoosii fi miidhagina qullaa’ummaa dhiyeessu, mootummaa Seexanaa keessaa harkisaa waan jiruuf, angafa jal’inaa kan ta’e isa mormuuf ni ka’a. Ari’atamnii fi hadheefamuun warra Hafuura Kiristoos fudhate hundumaatti ni dhufa. Amalli ari’atama dhufuu yeroo wajjin ni jijjiirama. Haa ta’u malee, qajeelfamni hafuura kana raawwatuu isuma yeroo Aabelii jalqabee warra Gooftaadhaaf fo’aman gogorra’e (qaqqale) dha.

Yeroo namootni Waaqayyoo wajjin gara walii galuutti dhufan, yakki fannoo irratti raawwatame sun amma iyyuu akka hin badne ni hubatu. Humnootni hammeenyaa hundinuu wal ta’anii namoota seera samiif abboomamuu filatan hundumaa irratti ka’u. Kanaafuu, duuka buutotni Kiristoos Gooftaa isaanii faana dha’uu isaanii waan beekaniif, ari’atamuun qooda isaan gaddisiisuu gammachuu isaaniif fiduu qaba. 

Waaqayyo qorumsi akka itti hin dhufne yoo waadaa hin seenneef ta’ee iyyuu, waan sana irra baayyee caalu waadaa seeneeraaf. Akkas jedheera, “Jabinni isaa bara isaa wajjin wal haa qixxaatu.” “Ayyaanni koo si ga’a, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa ni raawwata.” K/Deb 33/25; 2 Qor 12/9Maqaa Isaaf jettanii ibidda boba’u keessa illee yoo dabartan Yesuus akkuma dargaggoota amanamoo biyya Baabiloon turanii sana isin bira ni dhaabata. Warri Fayyisaa isaanii jaallatan Isaa wajjin ceepha’amuu fi hadheeffamuu keessaa hirmaachuuf carraa argachuu isaaniitti ni gammadu. Jaalalli isaan Gooftaadhaaf qaban dhiphinichi akka minyaawu isaan taasisa. 

Baroota hundumaa keessatti Seexanni saba Waaqayyoo ari’achaa ture. Isaan dhiphisee, isaan ajjeeseera. Haa ta’u malee, du’a isaaniitiin injifannoo argataniiru. Amantii isaanii jabeessanii qabachuudhaan Inni isaan amanan Seexna caalaa jabaa ta’uu Isaa agarsiisan. Seexanni qaama dhiphisuu fi ajjeesuu danda’a. Haa ta’u malee, jirenya isaanii isa karaa Kiristoosiin Waaqayyo keessa dhookate tuquu hin danda’u. Mana hidhaa keessatti cinqaaruu danda’a, hafuura isaanii garuu hidhuu hin danda’u. Duumessa garasitti ulfina arguu danda’u, akkas jedhu, “Dhiphinni keenya si’anaa kun, ulfina isa nuuf mul’ifamuuf jiruu wajjin wal bira qabamee, ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa’a.” Rakkinni salphaan inni nuti yeroodhaaf baannu kun, ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sana baachuudhaaf nu qopheessa.” Rom 8/18; 2 Qor 4/17

Qorumsaa fi ari’atama keessatti, ulfinni amala Waaqayyoo ijoollee Isaa warra fo’aman keessaa mul’ata. Waldaan Waaqayyoo, biyya lafaatiin jibbamtee kan ari’atamtu, mana barumasaa Kiristoos keessatti kan baratanii fi sirreeffamani dha. Biyya lafaa keessatti daandii dhiphoo keessa deemu; ibidda qorumsaatiinis ni qullaa’u. Wal’aansoo jabaa keessatti Kiristoos duukaa bu’u; of ganuu fi abdii kutannaa hadha’aa keessa darbu; haa ta’u malee, qorumsi fi dhukkubbiin isaan mudatu hundinuu rakkina cubbuun fide isaan barsiisa, ija jibbaatiinis isa ilaalu. Dhiphina Kiristoos keessaa waan hirmaataniif ulfina Isaa keessaas hirmaachuuf kan adda baafamani dha. Mul’ata qulqulla’aa keessatti raajiin Waaqayyoo gammachuu saba Waaqayyoo arge. Sana booda akkas jedhe, “Ani wanta akka galaana dhoqqee

Of illallee ibiddaan makaa irraa hojjetame tokko nan arge, akkasumas warri bineensicha, bifa fakkeenya bineensichaa, lakkoofsa maqaa isaatiif dhaabatu irrattis mo’icha argatan, kiraara isa kan Waaqayyoo harka isaaniitti qabatanii wanta akka galaana dhoqqee of ilaallee sana bira dhaabatanii nan arge. Isaan faarfannaa Musee garbicha Waaqayyoo, faarfannaa Hoolichaas ni faarfatu. ‘Yaa Waaqayyo Gooftaa hundumaa dandeessuu, hojiin kee guddaa dha, dinqisiisaadhas, Ati yaa Mootii saba hundumaa, karaan kee hundinuu qajeelaa dha, dhugaadhas.” “Isaan kun warra rakkina guddaa keessaa ba’anii dhufani dha; uffata isaanii dhiiga Hoolichaatiin miiccatanii addeeffataniiru. Kanaaf, isaan teessoo Waaqayyoo duratti argamanii halkanii fi guyyaa mana qulqullummaa Isaa keessatti Isaaf ni hojjetu. Inni teessoo irra taa’us godoo Isaa diriirsee isaan irra ni jiraata.” Mul 15/2, 3; 7/14, 15

“Anaaf jedhanii namoonni yommuu isin arrabsan ykn yommuu isin ari’atan ykn sobaan waan hundumaa yommuu isin irratti dubbatanis gammadaa.” Mat 5/11 

Erga kufee kaasee Seexanni hojii gowoomsuu isaatii addaan hin kunne. Akuma Waaqayyoon gar malee akka hubataniif dhiyeesse, akkasuma ijoollee Waaqayyoos garmalee akka hubataman taasise. Fayyisaan keenya akkas jedhe, “Arrabsoon ittiin si arrabsanis ana irra bu’e.” Far 69/9 Haaluma wal fakkaatuun bartoota irras bu’e.

Biyya lafaa irra namoota jiraatanii darban keessaa kan akka Yesuus arrabsame hin turre. Seera Waaqayyoo isa qulqulluu ta’eef abboomamuu isaatiif arrabsamee, itti qoofame. Sababa malee Isa jibbaniiru. Haa ta’u malee, Inni obsaan diinota Isaa dura dhaabatee, arrabsamuun kan Kiristaanota hundumaatti darbu ta’uu isaa dubbachuudhaan, ari’atamuu isaanitti dhufu keessatti, xiyyee isaanitti darbatamu sodaatanii of wallaaluu akka hin qabne bartoota Isaa gorse. 

Arrabsituun maqaa gaarii ati qabdu yoo gurraachesse iyyuu, amala keetti dhoqqee dibuu hin danda’u. Sun eegumsa Waaqayyoo keessa jira. Amma nuti cubbuutti qabamnee hin jirretti humni namaas ta’e humni Seexanaa lubbuutti dhoqqee dibuu danda’u tokko illee hin jiru. Namni onneen isaa Waaqayyoo wajjin ture, qorumsaa fi abdii kutannaa cimaa keessatti illee akkuma yeroo badhaadhummaatti jiraatuu fi akkuma yeroo ifi Waaqayyoo waan isaa wajjin jiru isatti fakkaatuu, isumaa wajjin tura. Dubbiin isaa, yaadni isaa, gochi isaa, gar malee dhiyaatee soba fakkaateera ta’a; haa ta’u malee, inni fedha guddaa waan qabuuf sanatti gurra hin kennu. Akkuma Museen, “Isa ijatti hin mul’anne arge” (Ibr 11/27); “Nuyi gara wanta ijaan hin argamnee ilaalla malee, gara wanta ijaan argamuu hin ilaallu.” (2 Qor 4/18)

Kiristoos warra namoota biratti gar malee hubatamanii wajjin ta’a. ijoolleen Isaa ammam yoo ari’ataman illee fuula Kiristoos duratti obsaan dhaabachuu fi Isa eeguu qabu. Wanti iccitatti qabamee utuu bakkeetti hin ba’in hafu waan hin jirreef, warri Waaqayyoof ulfina kennan namootaa fi ergamoota duratti ulfina ni argatu. 

“Waa’ee waan hundumaa isa namatti dhufu baachuu fi waa’ee obsaan danda’uu immoo obboloota ko, fakkeenya raajota warra maqaa Gooftaatiin dubbatanii fudhadhaa!” Yaaqob 5/10 Abeel inni ilmaan Addaam keessaa Kiristaana jalqabaa ture du’a goototaa du’e. Henook Waaqayyoo wajjin adeeme, biyyi lafaas isa hin beekne. Henookitti ni qoosame. “Warri kaan ga’oof ta’an, ni reebaman, funyoo sibiilaatiin iyyuu hidhamanii mana hidhaatti ni galfaman.” “Warri kaanis jireenya isa wayyuuf du’aa akka ka’aniif gad dhiifamuu didanii harka warra isaan dhiphisaniitti dhiphatanii du’an.” Ibr/11/36, 35

Baroota hundumaa keessatti warri Waaqayyoof ergaa deeman arrabsamaa fi ari’atamaa turaniiru. Haata’u malee, ari’atamuu isaanii keessaan Waaqayyoon beekuun biyya lafaa keessa faca’eera. Duuka buutuun Kiristoos hundinuu sadarkaa kana keessa darbuudhaan hojii wal fakkaataa hojjechuu qaba. Akka diinotni isaa dhugaaf waa gochuu malee dhugaa waa gochuu hin dandeenye beekuu qaba. Utuma jibbamuu iyyuu Waaqayyo akka dhugaan achii as ba’ee qoratamuu fi irratti dubbatamu ni taasisa. Sammuun namootaa jeeqamuu qaba; wal’aansoon, arrabsoon, biliisummaa dhowwachuun hundinuu karaa itti fufaa eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *