Bakka barbadee teesse bilbilaa jaalallee keeti hordofuu hin dandeessa!

Kophaa kee jirtaa?

Gaaf tokko Arbi Bineenasota Bosonaa keessaa hiriyaa barbaaddachuuf barbaade.
Osuma deemuu,
Jaldeessatti dhufee hiriyaa naaf ta’i? jedhee gaafate;
👉Jaldeessi, “Ati guddaadha akka kootti Muka yaabuu hin dandeessu jedheen;Arbis calluma jedhee deeme.
👉Amma immoo Qamaleetti dhufee, Mee hiriyaa koo naaf ta’i jedheen.
Qamaleen, “Ati guddaadha Akka kootti muka irraa mukatti utaaluu hin dandeessu” jetteen .
Ammas calluma jedhee osoo deemuu,
👉Illeentii tokkotti dhufe, “Maaloo hiriyaa ani Bosona kana keessaa hiriyaa hin qabu hiriyaa naaf ta’i” jedheen.
Illeentiin itti kofaltee, ” Ati guddaa hamma kana geessuu maalan godha dandeessee,
Boolla hin seentu jetteen.
Arbis homaa hin dubbanne Guddaa ta’uu isaattis hin gaddine gadaantummaanis otti hin dhaga’amne gaarummaafi jedhee deemsa isaa itti fufe.

Ganama bulee Arbi osuma bosona keessa Deemuu, kunoo Qeerransoonni sadi,
👉 Jaldeessa isa Muka yaabuu danda’us.
👉Qamalee Ishee Mukarraa Mukatti utaaltus,
👉Illeentii ishee Boollatti baqattus lubbuu itti muddanii, ari’anii fidanii dhufan.
Dhuma irrattis hunda isaanii tokko tokko nyaachuuf qabatan.

Arbis dhaabbatee ilaalaa ture haa nyaatamtu hin jenne itti siqee, Qeerransoota kanaan,
🤚Bineensota kana gadhiisaa! Jedheen.
Qeerransoonni sun afaan tokkoon “kankee qofa beeki” jedhaniin.
Arbis aaree, Jirma Guddaa tokko Cabsee, Qeerransoota sana reebee isaan Ari’e.

Amma Jaldeessis,Qamaleenis, Illeentiinis qeeerransa irraa bahanii fiiganii, bobaa Arbaa jala seenanii urgufamaa,
“Ati hiriyaa keenya dhugaati ” jedhaniin.
“Dhugaa dubbachuuf, guddinni kee yoo ulaagaa si dabarse malee si hin kuffisu” jedhaniin hundi isaaniis ‘ ati bulchaa keenya ta’i, sijalatti bulla’ jedhanii Arba kabajanii waliin jiraachuu eegalan.

Hubadhaa!
Ati yaada Guddaa qabaattee gaafa warri ulaagaa uumanii,
♦️ Akka keenyatti hin haasoftu,
♦️Bakka nuti seennu hin seentu,
♦️Wanta nuti hojjennu hin hojjettu jedhanii si qoodan,
👌Guyyaan ati lubbuu isaanii oolchitee dhufanii
🤚 si galateeffatan
🤚si jalatti baqatan
🤚si kabajan ni dhufa.
👌Ati adda taatee Uumamuu keetti hin gaddiin. maalifis ani akka warra kaanii hin ta’u hin jedhiin.

sammuu guddaa qabattee,
▶️Namni si dhagahuu diduu isaatiif, gatii homaa hin kenniin.
▶️Gad aantummaan kophummaan sitti hin dhagahamiin
Garuu, hojii gaarummaa Warra si jibbaniifis si jaalataniifis itti fufi.
“Arbichi warra isa tuffatan irratti Qeerransoota hin ilaalle lolee irraa ari’e.”
Dhuma irratti Mootii Bineensotaa isa jibbanii ta’e.
Atis dhuma irrati warra si tuffatan irratti mootii taata!

Namicha tokkotu Gara Israa’el deeme jedhu!
Erga achi laga Yordaanos Gamatti ce’ee bashannanuu barbaade,
Warra Markaba Ofaniin, “mee laga Yordaanos Gamatti na ceesisaa gatiin isaa meeqa” jedheen.Jarris,” doolara 500″ jedhaniin.Namichi nahee maalikun hundi? “Edaa Yesuus inuma Rakkate kaa kan Bishaan irra Miila isaatiin qajeele jedheen jedhama.Waanuma hin yaadamne .. waan dubbiftaani eebbifamaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *