Wal Jaalanus Gargar Bahuun Dirqama!

Gargar bahuun dirqama.

Fakkeenya kana Qalbiin hubadhaa!
Qote bulaan Qamadii facaafatu kan isaan facaafatanis firii dachaa irraa argachuufidha.
Haa ta’u malee, Qamadiin Gaafa haammaamu mataa tokkicha irra
👉 biilaa nama waraanu hedduutu jira.
👉Galabaan Dheeraan lafaa ka’ee dhaabatee argama.
Qamadiin kun haammamee yeroo walitti qabamee tuulamu hammaan baa’eedha jechuunis, Galabaa baay’ee waan qabuuf. Qonnaan bulaan kan barbaadu garuu firii midhaan kanaati haa ta’u malee , aaree galabaa kana balleessuuf ibidda iddoo inni tuulame kanatti itti hin qabsiisu; Galabichi ofumaayyuu waan ibidda barbaaduuf naannoo isaa gubee balleessa sanaaf of eeggannoon barbaachisaadha.

Egaa qote bulaan Obsaan Oobdii tolchee, babareechee, amma Midhaan callaa sanaa fi Galabaa fi biilaa firii midhaanii haguuge kana adda baasuuf ni baraayessa( ni sukkuuma) dhuma irratti:-
✍️Galabaan dura midhaan dhoksanii turan hundi ni caccabun,ni bullaa’us.
✍️ firiin qamadii garuu tokkollee hin cabdu.
✍️Amma qonnaan bulaan warra Galabaa jajjaboo irraa xaragee warra xixiqqaa immoo bubbeetti darbata.
✍️Osoo tokkoon ishee hin hafiin Baannantee keessaa yaati.
✍️Firiin midhaanii warri xixiqqoon yookiin midhaan yookiin Galabaa hin taanes waliin gara qarqaraatti baati.
↪️kaan lafarra buuti kaan qilleensi fuudhee bishaan keessa samii keessa buusa.
Dhuma irratti amma midhaan qulqulluun inni haguugamee ture qullaa’ee ifatti mul’ata.
Kabajaan walitti qabamee gara manaatti gala.
↪️Amma Galabaan kaan gara ibiddaatti, kaan gara Kosiitti kaan gara nyaata horiitti sokkaniiru.

↪️ Atumti Nama sirrii ta’ii guyyaa sirrii sana eegi malee,
Akkuma Galabaan Tuqaatii xiqqoo eeggatee shokoksu sana Warri wacaa oolan hanga hin qaban; warri firii qaban garuu akkatti dubbattu dhabdee jirta mitii?
Egaa Ati kana qofa qabadhu

✍️Ammatti yoo dubbatte illee ibiddi Galabaa kana irraa ka’u hin xiqqaatu sis warra kaanis guba.
Yoo dubbatte illee namni si dhagahu hin jiru.
Dubbiin kees gatii hin qabu hin miyaa’us.
✍️Akkuma qamadiin obsitee hanga Bubbeen gargar baasaan dhufutti eegde atis obsaan eegi.

✍️warri akka Galabaan firii midhaaanii haguuge si sis haguugan yeroon isaanii geenyaan ni bullaa’u ati garuu akka firii qamadii homaa hin taatu.
✍️Akkuma galabaan Firii midhaanii xixiqqoo osoo hin gahiin yeroon itti darbee waan geesse fakkaattee midhaan keessa teessu fudhatee badu,Warra osoo hin beekiin beekaa, warra osoo hin Hubatiin hubataa of godhan hundaafuu yeroon adda bahuu geesseetti.

Midhaan qulqullaa’ee galuun dirqama.
Kun hin oolu. Atis jara kana waliin adda bahuun dirqama jaalatteet miti yerootu akkas godha.

↪️Waca Miliyoonotaa illaaltee ati garuu sagalee tokko dhabuu keetti,
↪️Fira biiliyoonotaa ilaaltee ati fira tokko dhabuu keetti
↪️Dhaggeettii Addunyaalessaa warra kaanii ilaaltee ati garuu nama si dhagahu tokkollee dhabuu keetti hin gaddiin.
↪️Bubbeen kun gargar baasa!
Eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *