Mucaan Kunnis akkumaa galooti jaalalaa dhugaan midhamee!

Seenaa Galaanoo wajjiin kan wal fakkaatu
Torbeen kun turban jaalalaa ta’ee hin beekuu, yeroo itti namoonni hedduun wal gufachiisaa jiranidha.

Adaraa keessan jaalala isa waan mara caalu sana gatii hin dhabsiisiinaa! Keessumaa gaa’elaaf nama filachuu irratti kaan qabeenya ilaala. Kaan bifa ilaala. Kaanis akkaataa dhaabbii fi boca uumamaa ilaala. Garuu yoo jaalalli hin jiraanne kun martuu gatii hin qabu. Jaalalli hidhaa waan hundumaa akka ta’e, waa maras akka caalu Macaafni Qulqulluun iyyuu bareechee dubbata.

Manni namoota hedduu diigamee ijoolleen dhalatte daandii irratti faffaca’anii akka jiraatan kan godhu keessaa sababni tokko abbaafi haati jaalala walii dhabanii wal hiikuu isaaniiti. Kana kan godhu immoo jalqabuma manni isaanii jaalalaan osoo hin taanee faayidaa irratti hundaa’ee kan dhaabbate ta’uu isaatidha.

Gara yaada ijoo kiyyatti yeroon deebi’u, namni isin asii gaditti agartan Daawwe Margaa jedhama. Mucayyoo waliin suuraa ka’an kana faana seenaa kaadhimummaa dabarsaa akka turan naaf hima. Erga wal jaallatanii waggaa afur guutaniiru. Turtii hanga kanaa keessatti seenaa jaalalaa fi kaadhimummaa waliin dabarsuu isaaniitiif suuraawwan kun ragaadha.

Garuu ammaan tana jaalala osoo isheedhaaf qabuu qarshiidhaan isa gantee akka nama biraa jaallatte naaf hime. Heerumuufis qophii mara xumurtee jiraachuu ishee beekee, fuula facebook isaa irratti suur-sagalee fi suuraadhaan gadda isaa ibsachaa akka jiru fuul barruun isaas ragaadha. Jaalalli inni jaallate dhugaa waan ta’eef yoo isheen faayidaadhaan jijjiirtu yoo waaqni nama gargaareen alatti, murtoo hadhaa’aa hanga lubbuu baasuu fudhachuuf miirri yeroo sanaa ho’aadha.
Kanas haa ta’u sana akka miiraan hin gaggeeffamneef of eeggachuun barbaachiisadha.
Dhaamsi kiyya adaraa warri dhiiraas haa ta’uu shamarran jaalala qarshiidhaan hin jijjiiriinaa! Qabeenyi akka fixeensa ganamaati. Dhufee deebi’ee bada, badees hin hafu deebi’ees dhufa. Kan jaallattan dhugaadhaan jaalladhaa! Kan dhugaadhaan jaallattan immoo amma du’aatti hin ganiinaa!

Yeroon kana jedhu nama hin feene tokko dirqama jaalladhu jechuu koo osoo hin taanee erga dhiisuuf jirta ta’eetii jalqaba sin jaalladha jettee yeroo isaa jalaa qisaasessuu hin qabdu. Dhiironni gaafa isin jaallatanii kaasanii tarii siniif jedhanii waan baayee ta’aniiru ta’a.

Siniif jedhanii carraa hedduu of dabarsaniiru ta’a. Jaallatanii yoo dhaban xiinsammuunis miidhamaniiru ta’a. Akkasumas siniif jedhanii maallaqa baasuu hin qabne baasaniiru ta’a. Jiruuf jireenya kaadhimummaa keessatti qabaatus dhabus qarshii baasuun kan beekamu warra dhiiraati waan ta’eef, qarshii isaanii nyaattanii deemuun isaan ganuun fuula waaqaattis fuula namaattis gaarii miti.

Asumaan dhiirotaafis dhaamsikoouti nuti dhiironnis jaalala keenyatti daangaa haa goonu. Humnaa ol jaallachuun shamarran akka murtoo akkasii fudhatan taasisa. Deebisee kufaatii hamaaf waan nu saaxiluuf akka hin miidhamneef of haa eeggannuun dhaamsa kooti.
Horaa bulaa
Jaalalaaf gatii laadhaa!
Jaalalee kee waliin buluuf jechoota fayyadamu qabduu jechoota jaalalaa asi bufaadhu 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=redfox.app.ergaajaalala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *