Suuraa bifa kana bareefachuu yoo barbadaan akkasuma hojii online hojaachuu yoo barbadaan app kana bufaadha

Suuraa keessaan haalaa kana bareechuu yoo barbadaan app asi gaddii kana bufaadha
Namni baay’een ariifatani irraa batuu link application bareefama kana jalaa waan jiruf gaddii siquun argachuu dandeessu itti fayyadama link app kana bareefama kana jalaa jira.

Yeroo tokkoo mukeen 3 tuu walfanaa jiraata turee,isaan sadanuus mul’ata matasanii qabu ture. gaaftokkoo osoma hasawanuu mul’ata isaanii walittii himachuu jalqaban:-

Mukti inni jaqabaas anii guddadhe yoon murame saaxinii ta’ee mana mootota keessa taa’ee uffata motota fi ijoollee mootota baacha jirachuun barbadaa jedhe!

Mukti inni lammaffan immo ani immo guddadhe doonii guddaa mootonnii yaabatanii galaana fi haroowwan gurguddoo irra ittin bashannan ta’uun barbada jedhee!

Mukti sadaffaniis dabaree isaa eggatee aniis guddadhee muka qorichaa ta’ee dhukkubsattootaf sababa faayyuu isaanii ta’uun barbaadaa jechuudhan mul’ata dhugaa jireenya isaanii walittii dudubbatan isaan booda guddina isaani ittuma fufe.
🔹️guyyaa tokko namoonnii hojii mukaa hojjetan dhufanii isa jalqabaa muruudhaan sanduqa gabatee loon keessa nyaatan tolchani golaa loonii keesaa ka’anii cidiif marga loon nyaatan bachuu jalqabee,mukti Kunis baayyee gadduudhan mul’annii koo kanuman hafte jedhee callisee.
🔹️guyyaa biraas warrii hojii mukaa hojjetan kun dhufuudhan muka isa lammaffa muranii bocanii markaba xinnoo qurxummin ittiin qabamuuf ta’u tolchanii bishaan cinaa ka’aan.mukti kuniis baayyee gaaddee mul’anii koo kanuman haftetii jedhee callisee.
🔹️muktii inni sadaffan garuu hiriyoonnii koo nabiraa muramuudhaan mul’ata isaanitti milka’nii jiruu ani garuu dhabadhee hafuukootii jechuudhan gadduu jalqabee,namoonnii hojii mukaa hojjetanis dhufanii muruu dhiisaan innis kophaakoo dhabadhe hiryoota koo biraa hafeera sichii maliin fayyinaaf sababa ta’are jechudhan callisee obsan kopha jirachuu ittifufe.

↪️Yeroo dheera boodde guyyaa tokko Namichi tokko hadha mana isaa waliin osoo karaa deema jirrani yeroon da’umsaa ishee geenyaan mana namattii akka deessuf yoo barbadeeyyuu argachuu hin dandenyee kanaf golaa loonii keessattii ilma ishee isa angafaa ni deessee wayyadhaniis martee sanduqa loon keessaa nyaatan keessa cibsitee,,,

↪️yeroo dheera boodde guyyaa tokko namoonni qurxummii qaban Markaba isaanii qarqara bishanittii butanii turaan namnii barsiisaa turee tokkos markabicha irra taa’udhaan namoota isa hordofan barsiisuu jalqabe!

↪️Turtii yeroo dheera booddee namni Seera fi barsiisa haaraa barsiisa turee jedhamu tokko Abba firdii duratti dhiyaatee murtii du’aatin faniifamee akka du’uus itti murteeffamee,kanaaf muka fannoodhaf ta’uu waan barbaachisuuf muka isa sadaffa dhabate jiruu sana muruudhan namooni hojii mukaa beekan kun jirma isaa irra fannoo qopheesaan nama du’u qaba jedhame Kanas baachiisudhan lafa itti fannifamuttii geessudhan mukicha irrattii fannisanii ajjesan.

waan isiin aja’ibu keessa garuu:-
⏩mucaan inni gola loonii keessatti dhalatee guyyaa sana sanduqa loon keessaa nyaatan keessa wayyadhan maramee ciisee ture ilma mootii waqaafi lafa ofii isaafis goftaa umama fi mooti mootota Yesus kristos ture!
⏩namichi barsiisan markaba xiqqo irra ta’ee barsisa tures mucicha sanduqa keessattii wayyan marame ciisee ture ilma waqayyoo karaa faayyina barsisuudhaf dhufe turee!
⏩Namni cubbamadha jedhanii jirma jiidhaa irraattii fannisan kunis ilma waaqayyoo isa kaara fayyiinaa barsiisa ture fi du’udhaaniis fayyiina ilmaan namoota barabaraf mirkanesse ture!

edaa mul’annii mukeen kana karattii gababbattee hin hafne!

↪️1ffaa Goorannoo loonii keessa yoo tureeyyuu Yesus mootii moototatu keessattii simatamee!
↪️2ffaa Biduruu xiqqoo yoo tureyyuu kan pheexiroos ishee Yesus Kristos irra ta’ee barsiise taatee!
↪️3ffa Dhaabatee yoo tureeyyuu fannoo Yesus Kristoos irrattii fannifamee nama hunduma cubbu fi du’a irra fayyiisee ta’uudhan mallatto fayyina ta’ee…

√Yadannoon Fannifamuu yesus kristoos Deebi’ee dhufuu isaafis nuu yaa qopheessuu!!!
Akkuma nan du’a jedhee du’eera!
Akkuma nan ka’a jedhee ka’eera!
Akkuma nan dhufaa jedhe ni dhufa!…. (Mul’ata Yohannis 1/17-18)
Yommuun isa arge akka nama du’ee miilla isaa jalatti nan kufe. Inni immoo harka isaa mirgaa ana irra kaa’ee, “Hin sodaatin! Inni duraa, inni booddees ana;inni jiraatus ana. Takka illee du’een ture, amma garuu kunoo, baraa hamma bara baraatti jiraachuuttan jira; du’a irratti, balbala
iddoo warra du’anii banu irrattis ani gooftummaa qaba.

Application kunnooti amumaa bufaadhu suuraa kee Qulqulliina guddaan bareechii post godhadhu eebbifamaa 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lyrebirdstudio.art

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *