Application kana Fayyadamun hojii online haalaan hojaachuu dandeessa

Application baay’ee gaarii ta’ee video media kam irraa dafeen download isini gochuu danda’uu kana bufaachuun itti fayyadama

Kana namooni baay’een barbadaa kan jiranidha dafii bufaadha
Link application kana bareefama kana jalaa jira

Dhageetti gurra keenyaa
Bara hedduuf cufannee
Duudaa taaneetu teenyaa
Afaansaaniin dhiibamnee

Keenya nurkaa gatanii
Kansaanii nutti fe’aa
Waggaa hedduu turanii
Dabareedhaan as ce’aa

Garuu dhaloonni qubee
Kan uumaan sammuu qare
Soomaafi kadhannaadhaan
Wanta hundumaa qoree

Caccabaafi daddabaa
Wanta hundaa sirreessee
Hir’uu kaleessa uumame
Guutuun nu gammachiise

Wanta waaqayyoo fedhu
Dubbii nagaaf qajeelaa
Macaafni kan nuun jedhu
Hundumasaa ilaalaa
(Bitaaf mirgaan madaalaa!)

Daandii dhugaa qabannee
Hanga dhumaatti deemna
Isatti Kan amane, kan cuuphame
Ni argata hoo jireenya
(Haa kaanu hundi keenya!)

Link asi gaddii kana bufaadhu itti fayyadama ulfaadha 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snaptube.mate_music_downloader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *