Hojii malee taa’uun yaaddoo namatti hammeessa! App kana bufaadhu hojii jalqabii?

Application kunni camera caalaa suuraa Qulqulliina guddaan isinif kasuu Danda’aa link isa bareefama kana jalaa jira bufaadha itti fayyadama mana suuraa deemun dura

Akkaataa yaaddoo ykn sodaa of irraa ittisan (The ways Preventions of anxiety)

 1. Waa’ee yaaddoo (rakkina)keetii dubbadhu. Hiriyaa jaallattu mariisisi.
 2. Bashananuu shaakali. Karaa sammuukee dhiphina sana keessaa baaftu fayyadami.
 3. Qilleensa dheeraa baafadhu.
  Boqonnaa yeroo gabaabduufi hafuura dheeraa (jalaa kaasanii hamma oliitti) baafachuun dhiphinakee irraa si boqochiisa.
 4. Sirriitti nyaadhu.
  Guyyaakee ciree gaarii nyaachuun eegali. Biqiltoota fayyadamuun aarii qabbaneessa.
 5. Garee gargaarsaa barbaadi.
  Muuxannoo namoota kanii irraa barumsa baay’ee argatta. Isaanis rakkinakee si hubatu.
 6. To’annoo yaada
  Yeroo yaadonni si yaaddessan gara gola sammuukee dhufan “Waawuu” jedhii waan biraa yaaduu ykn dalaguu eegali.
  Fknf: kitaaba qulqulluu, xiinsammuu, onnachiisaa, asoosama garaagaraa dubbisi. Yaaddookee achi keessa dhokfatta.
 7. Sammuukee hojiidhaan akka qabamu godhi. Hojii malee taa’uun yaaddoo namatti hammeessa.
 8. Malaan miira busheessuu
  Adeemsi kun tooftaa bashannanaa barachuun isa burqaa yaaddoo adda baasuufi to’achuuf nama gargaaru of keessatti qabata. Adeemsi isaas saffisaadha. Carraan milkaa’uu isaas olaanaadha. Haata’u malee, hirmaannaa hayyoota xiinsammuu barbaada. Application kunnooti amumaa bufaadhu suuraa kee Qulqulliina guddaan ka’aa link kunnooti bufaadhu 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=photo.android.hd.camera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *