Walaloo Afuuraa Galata Waaqayyoo

ABBOOTA AFUURAA

Wangeela Gooftaatif
Kan bahataan ragaa
Heddu nu boonsitan
Nuf jiraadha dhugaa

Yaa gootota amantaa
Ijoollee abbaa Pheexiros
Duuka bu’oota Gooftaa
Isin nuuf kenne Kiristoos

Deema saba keessan
Qooqan lallabaafii
Kiristoos kan du’e
Saboota hundumafii

Maaliif kan sodaatan
Sodachiisaa malee
Egaa kun nun baasuu
Sodaachun yoomillee

Abboota dhaloota qubee
Dhugumatti isin gootaa
Kunoo ni hubattan
Isin gaaffii dhalootaa

Abboota saba hunda
Ija tokkoon ilaalan
Mootummaa Waaqayyoo
Hundiinu haa dhaalan

Jechun kan beekaman
Yaa gootota biyya koo
Heddun isin jaaladha
Abboota Afuuraa koo

Yesus koo
Humna naaf laatteef malee
Dadhabaadha an kan lafaa ka’uuf tiratu
Mogleekoo jabeessitee
Qaamoonnikoo siin dhaadatu
Ergan kee ta’ee urga’ee
Simboo quufe gollikoo
Waan biraaf yaada hin hiru
Sidha anaaf qoodinikoo
Na bareechite tolchitee
Na boccee dhiiga keeni
Salphadhee booddee hin ilaallee
Bayyanadheera siini
Ormattii narraa urgoofta
Nattimmoo ofi urgoofta
Anoo aarsa addaa hin qabu
Ati ulfaadhu yaa goofta
Osoo ati barbaaddee anarraa kennaa addaa
Sila anoo homa hin qabu
Hidhii xuuxeetan gadda
Ati garuu anuma feete
Kennaa kiyyayyuu miti
An Mucaakee ta’uunkoo
Durum jaalala keeti
Ofumaa na barbaaddee
Dhimmakoo cima goote
Lubbuunkoo siin fayyitee
Du’a barabaraas oolte

Application kana bufaadha Itti fayyadama 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.media.music.mp3.musicplayer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *