Walaloo ajaa’ibati Akkam Siif ta’u adii tiyyaa?

Application kunni logo bareeddaa isinif kan hojaatudha kanaf bufaadha Itti fayyadama link isa bareefama kana jalaa jira

AKKAM SIIF TA’U ?

Akka Laggasaa Wagii,
du’ee siif wareegamuu?
Akka Nadhii Gammadaa,
as buutee siif dhabamuu?
Akka Eebbisaa Addunyaa,
lafarra harkifamuu?
Akka Maammoo Mazammiir,
guyyaa siif fannifamu?
Moo…
Akka Abbabaa Biqilaa,
miillakoo duwwaa fiiguu?
Akka Badhoo Dilgaasaa,
gurmuu diinotaa diiguu?
Akka Goobana Daaccee,
diina lammiitti firoomuu?
Akka Qadiidaa Wannabee
biyya gurguree duroomu?
Akka Agarii ilma Tulluu,
qawweedhaan dadhabamuu?
Moo akka Abishee Garbaa,
jaarsummaan siif sobamu?
Akka Baalchaa Saafoo,
lolee diina dachaasuu?

Akka Garasuu Dhukii,
ka’ee baandaa mancaasuu?
paastaa harkaa harcaasuu?
Boora itti kaachisuu?
baandaa biyyoo nyaachisuu?
Akka Waaqoo Guutuu,
garbummaa buqqisuu?
Hangan du’utti lolee,
ilmaan itti guddisuu?
Akka Elemoo Qilxuu
diina biyyarraa qoluu?
Akka Alamuu Qixxeessaa,
lammii tokkoomsee loluu?
Akka Abdiisaa Aagaa
hidhaa cabsee sii ba’uu?
Koloneel Aliyyii Cirrii ta’ee,
xiyyaara lafaan dha’uu?
Akka Taaddasaa Birruu
Maandeellaa siif leenjisuu?
Akka Usmaayyoo Mussaa,
geeraree siif weeddisuu?
Akka Qeerroo Nageessoo,
qeerrummaan kolaafamuu?
Akka Leenjisoo Diigaa,
summidhaan ajjeefamuu?

Akka Bakar Waaree lolee,
miila tokko siif laadhuu?
Akka Hajii Aadam Saadoo,
waraqaa iccitii nyaadhuu?
Akka Haacee Hundeessaa
rasaasaan siif gubadhuu?
Akka Daadhii Galaan,
gaaffii sabaa gaafadhuu?
Akka qeerroo Oromoo,
diinatti iyyee caraanuu?
Akka dhaloota qubee,
qalamaan diina waraanuu?
Mee kaa Yoomi?….
Kan hidhaan kun hiikamuu,
kan sakaallaan kutamuu;
Kan dhugaan bade galu,
kan lammiin walii malu;
Kan facaase daraaree,
asheetee firii godhata?
Boraatiin naaf tolee,
cinaachi koo boqata?
Abjuun naaf milkaa’ee,
hirriibni na fudhata?

Mee akkam siif haata’u?…
Waan siif ta’un dhabe,
qaamaf qalbiidhaa cabee;
Yogguman maal siif ta’e,
kan biiftuun dhugaa baatu!
Ooyiruu abbaan qotee,
kan alaa dhufaan nyaatu?!
Dhiigakoo dhangalaasee,
daangaa keetiin sararuu?

Application kunnooti amumaa bufaadhu itti fayyadamii 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneintro.intromaker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *