Gaa’elii Waaqayyoo bira ta’ee isa Akkamitti?!

Application kunni sagalee keessan jijjiruf isin fayyadaa kan dhiiraa dubara gochuu kan dubara dhiiraa gochuuf akkasuma waan birooti jijjiru kan danda’uudha itti fayyadama link isa bareefama kana jalaa jira

Barumsaa dursaa gaa’elaa dargaggootaaf
Gaa’elaa

↪️Addunyaa kana irratti wantootaa hiikaa adda addaa itti kennamuu keessaa tokko gaa’elaa.
🔹️Biyyoonni guddannerra jedhan gaa’elaaf hiikaa isaan kennan dogogoraa qaba.
🔹️Sababni isaa akka isaan yaadanitti gaa’ellii namootaa wal jallatan lama giddutti kan raawwatamudha sababiin isaa akka hiikaa kanatti nammoonni lama saalaan yoo wal fakkatan iyyuu rakkoo hin qabu yaada jedhu of keessa qaba kun akka macaafa qulqullutti hiika gaa’elaa isa sirri ta’uu hin danda’uu.

DHIRRI TOKKO FI DUBARRI/SHAMARREE TOKKO KAKUUN TOKKO TA’UUDHA.
🔹️Gaa’elii waaqayyoo dhaabe kan dhiiraa tokko fi dubara/shamarree tokko giddutti raawatudha.
🔹️Gaa’elaa saalaa wal fakkata giddutti raawatamu waaqayyoo ni ciiga’a.
🔹️yeroo Amma waldaa kiristaannaa rakkoo guddaa ta’e kan jiruu gaa’elaa saalaa wal fakkataa giddutti raawwatamudha.
🔹️kun biyyaa keenyaa keessatti ifatti akkasumas waldaa kiristaanatin raawachuuf baatus dhoksaadhan akka jiruu raagaalen tokko tokko ni mul’isuu.
Um 1/27 akka bifa waaqayyootti isaa uumee dhiiraa fi dubartii isaan uumee.

↪️Kutaa kana irraa kan hubanuu waaqayyoo dhiiraa tokko fi dubara tokko uumee malee saala wal fakkaata hin uumne.
🔹️Addamii haadha mana keennuuf jedhe lafee cinaacha isaa keessa yeroo fuudhuu lafee baay’ee jiran keessa tokko fuudhen.
🔹️kun hiikaa guddaa qaba sababiin isaa nama tokkof waaqayyoo nama lamaf hin kennu nama tokko qofaa kennaa isumaayyuu saalaan garagaraa ta’an kennaa.

Barumsaa waa’ee gaa’elaa irraa waan guddaa akka baratan abdii guddaan qaba egaa yoo gooftaan jedhe hammas mataa duree biraan waliti deebina
Application kunnooti amumaa bufaadha itti fayyadama 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=voicechanger.voiceeffects.voicetooner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *