Amala dachee fi Jaalala yesus

Application kunni video Qulqulliina guddaan isinif hojaachuu Danda’aa hojii YouTubef baay’ee isin gargara bufaadha Itti fayyadama link isa bareefama kana jalaa jira

Amala dachee fi Jaalala yesus
Ergan gaafan umamee dhaladhee si gubbaatti
Inum xiiqi nan qabda argattee qophummaatti
An ofikoon madaaleen yeroon siif laadhu bakka
Abbaankoo narra jira inni sin dhiisu takka
Na darbattuus nan kuffisnee
Harkaa uumaa na oolche
Ati ofumaa dhamaata dhimmakoo rabbi tolchee

Barii obboroon kaatee bol’a rakkoo qonforta
Nan cabsa jettee yaadda
Atu cabdee okkolta
Summii garaankee baatuun
Na hidduuf xurree soqxa
Kanaan ni kufa jettee
Qorumsallee na qorta
Dhaga’ii sittan hima
Yaa hamaa qalbiin duuda
Na kuffisuuf hin xaariin
Anaan rabbi na muuda

Yoomillee faara hin badu
Haalootaan daangeffamee
An dhaaltu jireenyatti
Yesus irraan argame
Har’ikoos nan madaaluu

Boriinkoos akkasuma
Gatiin kankoo mi’adhaa
Kanaan beekuus kanuma
Cina dhaaphee hin geeraruu
Hin sarmu fayyinakoo
Goofta yesuus naaf du’e
Hanbiseera du’akoo

Application kana bufaadha Itti fayyadama link isa kunnooti 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *