Walaloo ajaa’iba! Loltuu Akka Kanniisaa!

OMN TV application isa yoo barbadaan bufaadha Itti fayyadama Oromoo koo link isa bareefama kana jalaa jira

Hawwiin warra inaaftuu
Namoonni akka bofaa
Dachee bal’oo kanarra
Jiraachuu fedhu qofaa

Amalli ilma namaa
Naaf galuu dide naafuu
Aduu tola argannuuf
Qilleensa nu inaafu😁

Waan ittiin nutakaalan
Walitti foo’u haada
Silaa garaan isaanii
Wantoota hedduu yaada

Jiruun siif bareeddee
Xinnoo yoo sitti tolee
Dhagaa sirra tuulanii
Sicabsuu fedhu qolee

Jechoota biyya lafaa
Hattuudhaaf sagaagaltuu
Jedhanii si arrabsu
Boosettii lagaa galtu

Hiree gooftichi uumaa
Mata mataan nuuf laate
Irratti nujibbiti
Ilmi namaa maal taate

Utuuma akka carraa
Filamtee taatee mootii
Kan amma of dhidhiibde
Booda akkam nama gootii

Fedhiif hawwiin isaanii
Addunyaatti beekamuu
Namni yoo caale isaan
Arrabsuudhaaf jeeqamu

Milkaa’uu dide malee
Karooroof tooftaansaanii
Wanta hedduu gorse
Ajajaaf gooftaansaanii

Utuu akka namaaf
Garbummaatti hafuudha
Oolchee kan nubulchuuf
Waaqayyoof safuudha!
Loltuu Akka Kanniisaa!

Application kana bufaadha Itti fayyadama 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maraki.omn_tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *