Dubbii gamnaa: Rabbiin Isin hin mudin.

Application kunni background isinif jijjirun suuraa keessaan haalaan isinif bareecha link isa bareefama kana jalaa jira

DUBBII GAMNAA

↪️ Hin Hawwin.
🔹️ Oduu oliif gadi oofuu!I
🔹️Jattee jatteen maraachuu.
🔹️ Cubbuun duroomuu!
🔹️Dubbii waliin sakaalu
🔹️Faayidaa malee utaaluu!
🔹️Araada badaan qabamuu!

↪️Rabbiin Isin hin mudin.
🔹️Bahanii karatti hafuu!
🔹️Sobaan of afuufuu
🔹️Argatanii dhabuu!
🔹️ Yakka malee hidhamuu!
🔹️ Jaalatanii dhabuu!
🔹️ Firaan dararamuu!
🔹️ Beekanii wallaaluu!

↪️Waa sadi sitti hin fakkaatin.
🔹️Dubbachuun beekumsa
🔹️Obsuun wallaalummaa
🔹️ Nama kabajuun sodaa sitti hin fakkaatin.

↪️Isin haa Lagu.
🔹️ kaayyoo malee jiraachuu!
🔹️Eenyummaa ofii dagachuu!
🔹️ Ofirra nama biraa abdachuu!
🔹️ Daba namaratti hojjachuu!!

↪️ Waa sadi sitti hin fakkaatin.
🔹️Nama beektu hunda fira kee
🔹️ kan siin lolu hunda diina kee
🔹️Badiirraa kan si dhoorku hammeenya.

↪️ Hiriyyaan gantuun waa sadi
🔹️ Qoree bishaan keessati
🔹️ Bofa marga keessati
🔹️ Summii midhaan keessati.
↪️ Isinirraa haa qabu.
🔹️ Haqa namaa dabsuu!
🔹️Hangafa ofii arrabsuu!!
🔹️ Ofiin of salphisuu
🔹️ Arrabaan dhadhaa baqsuu!
↪️Nu haa Baraaru!!!
🔹️Barataa barsiisaa arrabsuu
🔹️ Wallaalaa hayyuu gorsu!
🔹️ Buqqee dhagaa cabsu!
🔹️ Haadha ilmoo hamattu!
🔹️Sobaan dhugaa awwaaluu!!
↪️Waa sadi hin Hawwin.
🔹️Bokokni quufaa miti
🔹️ Abaarsi eebbaa miti
🔹️Summiin qorichaa miti hin hawwin.

↪️Waan lubbuu qabaatu, Lubbuu dhaba:-
🔹️ Seenaan lubbuu qabdi, yoo gowwatti himan lubbuu dhabdi.
🔹️Gudeedni kormaa lubbuu qaba; maseenatti gorraan lubbuu dhaba.
🔹️ Qabeenyi lubbuu qaba, Doqnatti gorraan lubbuu dhaba.
Application kunnooti amumaa bufaadha itti Fayyadama👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.remove.android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *