Gatii Jaalalli Baasu:Walaloo ajaa’ibati!

Hojiiwwaan gargaraa akkumaa dandeetti keeti online irraa hojaate jijjiramuu barbadaa tanan bilbilaa harkaa qabduun hojaachuu dandeessa app kana bufaadhu itti fayyadamii link isa bareefama kana jalaa jira 馃憞馃従

Gatii Jaalalli Baasu.

Walitti hidhaa namootaa
Qabaataa miira Lamaa
Garii jaalalaan Tursee
Kaanimmoo jibbaan Haamaa

Dogongoraan Abuuree
Gabaa Dhiphinaa Dhaabaa
Kara deemaa Afeeree
Narraa Usii Lallabaa

Akka tasaatti uumamee
Sarbee Onnee madeessaa
Qeerroof Qarrittii Keenya
Didee walitti hadheessaa

Tottolees Nii argama
Dhugaamashee Dubbannaa
Suuraa Jara Oliirraa
Nutiyyuu waa hubannaa

Jaalalleen walii kamuu
Yoo bareedan wal cinaa
Akka jara kanaatti
Bareechinee arginaa

Jaalalli hiyyeessa hin jedhu
Raatuu ykn Maraatuu
Guddaaf Xiqqaallee hin jedhu
Qoodameera maraafuu

Kanneen walaloo kana
Dubbisuu eegaltanii
Jaalallee keessan faana
Nagaadhaan kan jirtanii

Mee wal bira dhaabbadhaa
Suuraallee isin hin kaasuu
Warri Jibbaa haa shallaguu
Gatii jaalalli baasuu

Jibbi Durattuu hin jiru
Dogongoraan uumamee
Jaalalli ilma tokkichaam
Qoosaadha kan Luugamee

Jibbaaf jaalalli homaa
Lakkii wal hin beekanii
Kan jaallate Hin dhorkamuum
Eeboonuu yoo eeganii

Jibbi jaalala booda
Gonkumaayyuu hin jiruu
Ajaja Onnee keetii
Ulaagaa hin cabsin Tiruu

Nama onneen kee hin feene
Sossobdee Urursitaa?
Rakkoo Meeqa Xibaartee
Si cufnaan Furuursitaa?

Nan jibbe jettee hin himin
Durattuu ati Naafaa
Jibba hin jirre hin moggaasin
Jaalalaaf Qartee gaafaa

Sobaan jaalala bittee
Sobamaa Maraachitee
Madaa Jaalalaan Gubdee
Dhumasaa gadachitee

Jibba jettee Labsita
Waan durattuu si keessaa
Jalqabattuu hin jaallanneem
Luusuuko na dhageessaa

Hundasaa lafa kaa’ii
Jaalalatti Qajeelii
Tartiiba Ulaagaa Onnee
Eegii Miiraan Haleelii.

Application kunnooti amumaa bufaadhu itti fayyadamii 馃憞馃従

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.givvyvideos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *