CARRAA / HIREE KEE KOMATTEE BEEKTAA?

Iddoo barbadaani video fi audio bufaachu barbaduu tanan app kana bufaadhu link isa bareefama kana jalaa jira 👇🏾

CARRAA / HIREE KEE KOMATTEE BEEKTAA?
“Guyyoota boo’ichaa obsaan dabarsi!”

■ Ofitti aartee, of komattee, of jibbitee beektaa? Carraa/hiree kee komattee, namaa gad of ilaaltee, furmaata dhabdee bitaa si galee beekaa? Kun hundi maalif akka sirratti ta’e yaaddee dadhabdeettaa? Akka tuffatamtetti sitti dhagahamee boquu cabdee beektaa?

…. Yoos qofaa kee miti. Ani naannoo koo dukkannii fi gadadoon qofti kan na marse natti fakkaatee beeka. Karaan irra deemuu malu wallaalee ofiif gadda taa’ee beeka. Of arrabsee, of jibbee, jireenya jibbee… waa biyya lafaa kana maras jibbee beeka. Jireenyi koo hiikkaa natti dhabee burjaajjahee beeka. Gadi ilaalamee gad ilaalamuu koon keessi koo na madaahee beeka…

Yeroo akkasii akkasan godha, bakka namni na hin agarre deemeen of waliin haasahuu eegala, dhokadheen boohee baafadha, boo’ee boo’een homaa mitii ofiin jedha. Homaa miti kunis ni darbaan jedha.” homaa miti, homaa miti, homaa miti, homaa miti….”

Yeroo baay’ee irra deddeebi’een jedha.
↪️”Homaa miti, ati kanaa oli, ati isa amma boossu kanaa oli!
🔹️ Dogoggorteetta ta’a, garuu ati dogoggora kee har’aa miti nama dogoggora kee irraa barattu malee.
🔹️Kufteetta ta’a, kufuu keef nama salphaa miti, nama kufaatii keen irree jabeeffatee ka’u malee.
🔹️ Waan si hin beeknef gadi si ilaalu,
🔹️ Waan si hin barreef si tuffatu.
🔹️ Mul’ata ati fuuldura keetti agartu ijaa hin agarreef gadi si qabu. Ijaa gaarummaa kee gowwaa si sehu, ijaa isaanii dursa kenniteef waan hin dandeenye isaanitti fakkaata.
↪️ Ati garuu ofitti hin aariin, of hin komatiin, of hin jibbiin, gadis of hin ilaaliin.
↪️ Namni si jibbeef of hin ganiin, of hin gatiin.
↪️Yeroo bitaa si galetti tasgabbaa’uu baradhu, waan dandeessuuf waan sitti fakkaate hamma gootetti, hamma humna kee hamma dhamaatetti isa kaaniif hin dhiphatin.
↪️Bu’aa dhamaatii kee tokko tokkoon argaa deemta, wanti sirra gahe marti maalif akka ta’e hubachaa deemta, ‘edaa waan gaariif ta’ee’ jetta. ‘Edaa dhiibee asiin na gahuuf turee’ jetta. ‘Edaa dukkanni sun marti ifa arguuf akkan dhama’uuf ture, edaa dukkanni sun marti ifa fuuldura koo jiru yennaan argu akkan itti gammaduuf ture!’ jetta. Qofaa teessee karaa irra deemtee dhufte yaaddee yeroo as teessee boosse kanatti kofalta. Kolfa gammachuuf galataa kofalta. Kolfi kee namootaaf ifa, kolfi kee namoota gaddaniif soorata ta’a. Namoota karaa ati irra deemtee as geesserra jiraniif jabina taata. Namni si argee kolfa, namni si argee abdii horata, siin argee jabaata, siin argee barata. Kolfitee kolfitee hin dadhabdu, ergasii yennaa aartus, yennaa bitaa si galus, yennaa arrabsamtus kolfita. Ati hojiin kee kolfuu qofa, kolfitee mo’atta. Mee yennas akkam naa kolfita?” ofiin jedha.

🔹️Gaddi koos ni bada.
Garaa koo guutuun kolfa.
Dabalee daddabaleen kolfa!
Kolfa koo boruu sana dhugoomsuuf kutadheen bakkan dhokadhee taa’ee ka’a. Boruu koo ifaa sana hamman gahutti guyyoota boo’ichaa na quunnaman fuulduratti ilaalaan boquu ol qabachaa kolfaa adeema.
Atihoo?

Application kunnooti amumaa bufaadhu itti fayyadamii 👇🏾

https://vidmateapp.com/app?f=co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *