WAAQAYYOOTU HUMNAAN MULDHATE!!!

Application kana bufaadha Itti fayyadama link isa bareefama kana jalaa jira

WAAQAYYOOTU HUMNAAN MULDHATE!!!
Isa 2:4
Billaatu maarashaa ta’ee
Misooma laata
Gaafa gooftan namaaf ka’ee
Eenyutu dhaabbata
Dhakaatu gargar tarsa’ee
Burqaa lolaasa
Andaara lafaa naanna’een
Macca obasa/Maqaa moggasa/

Waaqayyotu humnaan muldhate
Gaarota wajjin dubbate
Wangeelatu humnaan muldhate
Mootota wajjin dubbate
In jige tabbi nu duraa
nuuf ifekaa toora tooran
Bakkee baldhaatti baane
warra gammachuu taane

Gaarri gaarotaa dhabbatuus
Kakuu fuulduraa
Waaqayyo yommuu muldhatu
Walirra tuulaa
Lamuu nu dhowwee hin danda’u
Huursaan galaanaa
Gooftaan keenya yemmu ka’u
Nurraa godaanaa

Waldhansoo fooniif dhiigatiin
Hin danda’amu
Lolli kun kan keenya mitii
Nuti hin raafamnu
Waaqayyotu dhaabbatee lolaa
Riphaa itti kaasee
Nu immo isa dukaa buuna
Karaa inni baasee

Filannoo koo jalqabaa
simalee maalan qabaa
Osoo muka raasanii
muki salphaan hoffaadha
Osoo sadarkaa baasanii
Yesuus koo ni caala tokkoffaadhaa

Mootii jaalalaa
barsiisaa gaarummaa
hin beeku siin alaa
gooftaan koo si’umaa

Iccitii jireenya koo
abdii koo barabaraa
gara laafessakoo
sitti hin jabeeffadhu garaa
Hiika jaalalaa argachuuf
hin deeminaa Google biraa
Jaalala jechuutu isa
naaf dhaga’aa yaa firaa

Bubbeen bona malee
ganna awwaara hin kaasu
Tokkicha maqaa isaa malee
homtuu garaa nan raasu.

Gombisaa gammachuu koo
qarmiin jibba namaa hin hir’isuu
Na jaallateera hoo mootiin koo
Innan maqaasaa waaqessuu
Always Jesus

Application kunnooti amumaa bufaadha itti Fayyadama 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psiphon3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *