Daraaraan jireenyi irraa damma qopheeffatu jaalala jedhama!

Application kanan hojii online haalaan hojaachuu dandeessu bufaadha Itti fayyadama link isa bareefama kana jalaa jira

Oduu durii

Leenca fi hantuuta
Dur dur leenci tokko nyaata barbaacha adeemaa oolee jennaan dadhabee muka tokko jala ciise. Hantuunni xiqqoon tokko fiigdee konyee leencarra ceete leencichis hantuutittii ni qabate hantuutittiinis “maaloo gadi nadhiisi gocha keetif anis gaaf tokko oolmaa nan deebisa” jetteen. Leencichis itti kolfee “hantuutni immoo akkamiin oolmaa leencaa deebisuu dandeessi” ittiin jedhe . Haa ta’u malee utuu miidhaa tokko irraan hin ga’in gadi dhiise.

Gaafa tokko leenchichi osuma deemaa jiruu kiyyoo adamsitootaa keessa lixee qabamee hamma lafti geeddaramtutti iyya keessaa fuudhe yeroo kana bineensonni dhaga’anis isaaf birmachuu hin jaalanne yaa ta’u malee hantuunni sila harkaa baate sun yammuu sagalee isaa dhageessu battalumatti isa bira geesse. Hantuunnis kiyyoo sana ilkaan ishee qara sanaan nyaatte boolla ykn qaawwa itti baafte.
Yammuu kana leencichi karaa qaawwi ba’e sanaan utaalee keessaa ba’e hantuuta xiqqoo sanas ofitti hammate galateeffate jedhama.
Mee waan irraa barattan lafa kaa’aa!

Waa’ee jaalalaa irratti jechoota hayyootaa muraasa.
↪️daraaraan jireenyi irraa damma qopheeffatu jaalala jedhama. Jechuun, jaalalli jireenyaaf madda dammaati! (Victor Hugo)
↪️jaalala baruu kan dandeenyu jaallachuudhaan qofa!( Iris Murdoch)

↪️Jaalallee keetiin akkas jedhiin: Nuyi baalawwan damee tokkooti, daraaraawwan ooyruu tokkooti, copha/bishaan Galaana tokkooti! (Lacordaire)

↪️Waanan bareedduu/daa ta’eef na jaallattemoo waan na jaallatteefan sitti bareede? (Oscar Hammerstein II)

↪️Uumamuu gaa’ela gammachuufi nagaa hin qabneetiif sababni guddaan rakkoo jaalalaa osoo hin taane rakkoo walitti dhufeenya uumuuti!

↪️Jaallachuufis ta’ee jaallatamuun dura of ta’ii argami! aangoo guddaan ati qabdu of ta’uudha. Maalif yoo jette, homtuu si ta’uu hin danda’u!

↪️Mallattoon jaalala jalqabaa(Foonqaan)
dargaggeessa tokko irratti mul’tu ofitti amanamummaa dhabuu yemmuu ta’u kan shamarranii ammoo ofitti amanamummaa guddaa horachuudha.
(The firs symptom of love in a young man is timidity, in a girl boldness) (Victor Hugo)

↪️ Hariiroo jaalalaa keessattis ta’ee qixa kamittuu yartuun dhiifama gochuu hin dandeessu, dhiifama gochuun amala nama jabaati!(Mahtma Gandhi)

↪️Seenaan jaalalaa inni dhugaan dhuma/xumura hin qabu.(Rickard Batch)
↪️Hundumaa jaalladhu, garuu muraasa amani(William Shakespeare)

↪️Hariiroo Jaalalaa keessattis ta’ee qixa kamittuu dhiifama gochuu jechuun nama si yakke sana mana hidhaatii baaftee kaatee hidhamee kan ture si’i akka ta’e beekuudha! Jechuun, dhiifama hin gootu taanaan hidhamtee jirta dafii bilisa of baasikaa!(Louis B/Smedes)

↪️Jaalalli gubaa akka giimii abiddaati eega naan jettanii, jaalalli keessan dukkana keessatti haa ifu, warra kaaniifis fakkeenya gaarii ta’aa!

Application kunnooti amumaa bufaadha itti Fayyadama 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneintro.intromaker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *