Jabaadhu garaa koo

Application kana bufaadha Itti fayyadama link isa bareefama kana jalaa jira bakka barbadan teessani tolaa bilbiliif kan isin gargaruu kana bufaadha

JABAADHU GARAA KOO

Ijoollummaa kiyyaa kaaftee
Sirriitti beekta jabaachuu
Barana maal taatee laaftee
Barbaaddee hamaaf na laachuu

Dhiphinni kan kee maalidhaa
Mudannoo kee natti himadhu
Yoo diddes ani siifidhaa
Ergaa kana naaf hubadhu

Kaayyoodhaaf manaa bahanii
Maatii ofiirraa fagaatuu
Gaaf tokko nagaan galanii
Waan jiru waliin hirmaatuu

Waadamanii beelaaf dheebuun
Foolii nyaataa hunda suufuu
Kutatanii obsaan deemuun
Bar tokko nyaatanii quufuu

Utuma qabanii fira
Essuma akkoof adaadaa
Darbee darbee kunis jira
Ormi afaan si qadaadaa

Carraan raakkoo namaaf ba’ee
Hiyyummaaf ta’anii tiruu
Gaafa guyyaan rabbii ga’ee
Sooromanii biyyaaf hiruu

Addunyaan dhibeen marfamee
Dhukkubnis qaama si jiisa
Guyyaa qorichi argamee
Ni fayyama nama dhiisa

Yeroof karoora ofii malee
Jedhamaniis jecha baatu
Bara jiruun toora galee
Gaaffii ka’eef deebii laatu

Waanan jedheef natu beeka
Sababa malee hin walaluu
Taa’een biiftuu dhugaa eega
Boora’u malee hin calaluu

Kana caalaas jechan qabu
An siif dhaameera karaa koo
Morkataan moo’ichan dhabu
Kanaaf jabaadhu garaa koo

Application kunnooti amumaa bufaadha👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstar.callrecorder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *