NAMNI MAALIIF JAALALAAN QABAMAA? Waan Ajaa’ibati!

YouTube irraati hordoftootaa baay’ee horaachuuf app kana Fayyadamii thumbnails bareeddaa kan sif hojaatudha link isa bareefama kana jalaa jira.

NAMNI MAALIIF JAALALAAN QABAMAA? SABABOOTNI GURGUDDOON NAMNI
JAALALAAN QABAMUUF:

1) Walfakkeenya:
Amala, akkaataa yaaduu, ilaalchaa fi mul’ata walfakkaataa qabaachuu. “Haadha manaaf abbaa manaa
laga tokkoo waraaban” jedha Oromoon, edaa kanaaf natti fakkaata.

2) Walitti Dhiyeenya: Bakka hojii, mana jireenyaa, mana barumsaa fi kan kana fakkaatan. Erga yeroo dheeraaf waliin nama oolchee booda,
walyaaduutu dhufa, walii yaaduutu itti fufa, onneetu walitti kufa. Sana booda isinuu beektu.

3) Amala yookiin Bifa Akka Ulaagaatti Qabaatan Argachuu: Kuni immoo “ija isheetu onnee na galaafate, rifeensa isheetu garaa na nyaate, ijaan seentee onneen na baate” kan mucaan jedhe sana. Amalas ta’uu danda’a. “Amalaa fi qalbii isaa irraa hafuun dadhabe, kabaja inni namaaf qabu ilaaleen gaggabe…” kan intalli jette sana…

4) Erga Jaallatamanii Deebisanii Jaallachuu: Kun immoo erga isheen isa jaalattee yookiin inni ishee jaalatee booda isa deebisanii jaalatan sanadha. Erga na jaalattee anis kan keeti, homtuu si irraa adda nan baasu… kan
jedhan sana…

5) Dhiibbaa Hawaasummaa: Kan maatiin yookiin hawaasni naannoo sammuu namaa keessa kaa’an jechuudha. Ilmi
abbaan isaa “intala magaalaa kan waan hunda beektu, asiin seentee achiin baatu,… fuudhi!”
jedhee guddise yoo intala akkasii arge akka jaalatu beekamaadha. “Intala baadiyyaa, kan naamusaa fi qalbiin kuulamte, kan aadaadhaan guutamte,
kan safuudhaan guddatte fuudhuutu nama gammachiisa” kan jedhamaa guddate
immoo harka isheetti kufuun isaa hin oolu.

6) Hir’ina Waliif Guutuudhaan. Barbaacha (hir’ina/fedhii hin guutamiin isheef yoo guute isa jaallachuun ishee hin oolu, isheenis yoo guutteef inni
jaalachuun isaa hin oolu. “Utuu inni hin jiru ta’ee bineensatu na nyaata ture” jetti… “Utuu isheen naaf hin qaqqabnee yoona
qofummaan na gaalafate lubbuun hin jiru” jedha innis!

Application kunnooti amumaa bufaadhu itti fayyadamii 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wombat.free_images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *