Gumaa Gumaata dhabde!

Application seenaa gootaa nu barsisuu kana bufaadha goototaa Oromoo baradha link isa bareefama kana jalaa

Gumaa Gumaata dhabde
Silaa siin mogaasaa…..
Babarbaadee maqaa
Hacee kutattuu koo
Fakkii abdiisaa Aagaa

Goota gaafa aduwa
Hacee gaafa xiiqi
Jabaa dhugaaf of laate
Akka laggassaa waggii

Jabaa diina hollaachisuu
Bobookkise akka lencaa
Goota xalliiyanni weerare
Balchaattan sii fakkeessaa

Jabaa diina garaa gubee
Lammiisa garaa ga’uu
Dhiira akka aliiyyi cirrii
Xiiyyaara lafaan dha’uu

Goota dhugaaf of laatee
Hin qusannee lubbuusa
Kaa’ee siif walaleesuu
Akka abubakiir muusaa

Jagna akka kanniisaa
Gabaabdu mudhiin sinnaara
Goota akka agarii tulluu
Kan diinaa godhu mulluu

Goota qixxeen qabnee
Hacee ilma hundeessa
Sifaan jechaan dhebee
Maalan sin fakkeessaa

Barbaadetan dhabee
Siif mogaassuf maqaa
Hacee xiiqooftu Koo
Indistiirii muuziqaa

Kankee boo’aa hafnee
Gad cabsaanne ceeku
Madaan kee gaafichaa
Takkaa fayyeen beeku

Gootni seenaa malee
Umuriin dheeratuu
Kayyochii akkan dabneef
Dhalonii haa eggatuu

Imaltúú Kayyòò tiin
warra dhugaan beekne…
Dalagan waan cubbuu
Warra fira dhisee
Orma faana sirbu…..

Warra waadaa sabaa
Qarxaam godhee nyaatu
warra dhugaa dabsee
Lubbuu namaa baasu

Warra dirree ballaa
Taakkuudhan safaruu
Warra irbuu sabaa
Erbeeti sharaafuu

Warra golli sammuu
Yaada hamminnaan guutee
Warra lubbuun kichuu
Harka keeti duutee

Warra seenaan qabne
Dalagan waan cubbuu
Warra teessoof jedhee
Lammiisa jibbuu

Warra kanaaf boonyaa
Imimmaan harcaafnee
Siifin boonyuu Hacee
Goota seenaan waamtee

Atin dagaatamtu
Seenaa sii yaadataa
Hacee kutattuu Koo
Jabaa abbaa biyyaa

Lammii keef jiraattee
Lubbuu laattee arsaa
Hacee abbaa biyya
Seenaatu si faarsaa

Hin duune hammayyuu
Jirta yaa hacaaluu
Nama namni ajjeese
Seenaan hin awwaalu

Siif jechaafaan dhabaa
Kan oolmaakee ibsu
Kan yoon siif katabe
Garaa koo na ciibsuu

Nan dhabe barbaadee
Gola yaadaa keessaa
Hacee ati ammayyuu
Seenaan ke irra keessa

Jireenya dhunfaa kee
Hin godhaanne dantaa
Dhugaaf wareegamte
Of taasiste arsaa
Hacee abbaa biyyaa
Dhaloota sii faarsa
Imaltúú Kayyòotiin
Application kunnooti amumaa bufaadha 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redfox.seenaagootota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *