WAAN MANA BAATEEF HIN DAGATIN!

Chat garagara irraati yeroo kee gubbuu mannaa hojii online hojaachuu sif wayyaa app kana bufaadhu itti fayyadamii link isa bareefama kana jalaa jira

WAAN BAATEEF HIN DAGATIN!
↪️ Namoota lamatu rakkatanii jennaan wal duraa duubaan mana nama sooressaa tokko dhaqani. Namichi inni duraa akkuma “Warra Manaa!”
jedhee ol lixeen isaanumaa irbaata dhiyeeffatuu itti
dhaqe. Jarris “koottu nyaadhu” jedhanii teessisani. Innis fiigee dhiqatee maaddii isaaniitti dhiyaatee nyaata eegale.

↪️ Otuma hin turiin ammas rakkataan inni lammaffaan dhufee “Warra Manaa” jedhe. Isaanis “noori koottu nyaata
nyaachaa jirra” jedhaniini. Inni garuu, “otuun waanan dhufeef isinitti hin himatin nyaata hin
nyaadhu!” jedheeni.

↪️ Isaanis “tole waan dhufte
himadhukaa!” jedhan. Innis “bor ganamatti farda keessan barbaadeeni maaloo naaf ergisuu dandeessuu?” jedhe.

↪️ Kana gidduutti namichi dura dhufee otuu dhimma isaa hin himatin nyaatatti gad jedhe sun “maal anisoo farda keessan barbaachan dhufe” jedhe. Isaan “garuu lakki ati durfamteetta”. Jedhanii isa lamaffarra dhufeef farda laatani.

Milkaa’insa Jireenyaaf Dadammaqiinsa Qabaachuu Qabdu:
“Hundumaa dursitee gaaffilee armaan gadii kanaan yaada kee akka madaaltu sin gorsa!”

➾ Jireenya kee milkeessuuf maal hojjetaa jirta?
🔹️ Wanti humna kee itti fixaa jirtu fiixaan ba’iinsaa fi milkii jireenya keetiif si gargaaraa?
➾ Har’a maal hojjette?
➾ Jireenyi kee fuulduratti taakkuu tokko akka tarkaanfatu gootee jirtaa?
➾ Yeroo hundumaa hojii hojjechaa ooltu madaallii irra keessee ni miijantaa?
🔹️ Hojii kee isa kamtu gaarummaa fi milkaa’inaaf karaa bana?
➾ Hojii kee isa kamtu gufuu sitti ta’uu mala?
➾ Yaada kee keessatti yeroo hundumaa kan sitti hasaasu tattaaffii ati galma miidhagaa kee bira gahuuf gochuu qabdu moo waanuma har’aaf argamee boruuf si hin fayyadne dha?
🔹️ Karoora kee waan miidhuu danda’uu fi si milkeessuu danda’u adda baafattee jirtaa?
➾ Hojii hojjettuuf yeroo hundumaa gaabbiin sitti dhaga’amaa?
➾ Maal utuu fooyyessitee si gammachiisa?
🔹️ Utuu maal siif ta’ee jaalattaa?
➾ Tattaaffiin kee hoo maal fakkaata?
➾ Utuu maal gootee hawwitaa? Wantichi immoo hammam si gargaara?
➾ Kaayyoo fi mul’ata kee waliin ni adeemaa?
Of gaafadhu! Deebii isaa barreessii olkaa’adhu!…✍ application kunnooti amumaa bufaadha itti Fayyadama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apputils.wifiqrcode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *