Haalli dhabee akkaataa barris qalbiis si hiru

Guyyaati qarshii 500n ol hojachuuf app kana buufadha namni jabaatee yoo hojaate hin milka’aa rakkinaa ykn hojii hin qabu jechuun amalaa ta’ee malee hojiin nama jijjiruu jiram itti fayyadamii link isa bareefama kana jalaa 馃憞馃従

Harka waaqaa keessa!
Dachee bal’oo kana
Takkaan wal gahuunsaa
Yoo barbaade ifee
Yoo fedhes baduunsaa

Ibsaa Shaambuu miti
Homaan galchu nama
Biiftuun samii gubbaa
Waqaan hogganama

Baajetni jireenyaa
Kan aduuf qilleensaa
Harka namaa miti
Harka Waaqaa keessa

In dhufa in lufa
Wal keessuma jiruun
Waan dhufuuf waan lufuuf
Maali qalbii hiruun

Burqaa uumaan yaase
Uumamaan hin gu’u
Fedhasaa jiraatu
Fedhumasaa du’u

Waan dhabeef nan du’aa
Hin laaliin qilleensa
Jiraachuufi du’un
Harka waaqaa keessa!

Haalli dhabee akkaataa
Barris qalbiis si hiru
Ekeraa keessa ooltee
Hin barbaadiin sa jiru

Jiraan jiraataa keessaa
Jiraata wal qabatee
Malee balfaaf koosiirraa
Maal fuudha gangalatee

Foolii gaarii barbaannaan
Beenu ejersa faana
Dallaa Horii seenanii
Hin fuunfatan hixaana

Maaf duuba si mil’ata
Yaadaaf qalbiin hiraaree
Bifni wal fakkaateedhaaf
Daakuuf daaraan firaaree?
Mana farsoo seenanii
Keekii nyaachuun jiraaree?

Eeyyeen jiru gonkumaa
Kana beeki yaa tiru
Buufata Xiyyaaraatii
Doonii eegun hin jiru!
Biqoo wqs

Application kunooti amumaa buufadhaitti fayyadama 馃憞馃従

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameeapp.android.app

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *