AMMAS YEROON JIRA!

Appii bareedaa barreeffama hawwataa ta’e thumbnail bareeda nu hojaachuu danda’u kana fayyadamaa link isa kunooti 👇🏾

Umurii kee Dagadhu!
Jireenyatti jiraadhu!

↪️ Jireenya hanga ammaatti jiraataa turte yaadadhu! Kunis jireenya kee isa borii sirreessuuf karaa si buusa.

Umurii kee maal irratti dabarsite?
⁃ Wanta jireenya kee ijaaruu?
⁃ Mul’ata kee guddisuudhaa?
⁃ Barnootaa?
⁃ Utuu hin karoorsin jiraattee?

AMMAS YEROON JIRA!
Namoonni baay’een, “Ani waggaa hanga kanan jiraadhe, bara sana nan yaadadha! Waan akkanaatu ture, utuu kaleessi har’a ta’ee…” jedhu!
“Bara sanatti maal hojjatte?
Maal hojjachuutu sirra turee?”
jettee yoo gaafatte waan baay’ee siif kaasu!

🔹️ Ammumayyuu guyyoonni lakkaa’amaa jiru. Jireenyi kee hoo jijjiiramaa jiraa?
Guyyoota darban irra maaliin caaltaa? Calliftee teessee guyyoota darban hawwita moo seenaa hojjechuuf bari’uu lafaa abdiin eeggataa jirta? Isa kaleessaa caalatti hojjachuuf karoorsitee jirtaa?

🔹️ Waan guddaa hojjachuuf waan xiqqoo karoora keetiin walmadaalu irraa jalqabi!

↪️ Wanta hojjattuuf fedha guutuu qabaadhu!
Karoora kee galmaan gahuufis ta’ee dhaabuudhaaf fedha kee irratti hundaa’a.

↪️ Jireenya guyyaa guyyaa kee keessatti Abdii qabaadhu!
⇲️ Namni Abdiidhaan jiraata.
⇲️ Abdii yoo qabaatte hammam yoo miidhamte iyyuu abdichaaf jettee jireenya kee ni eeggatta. jireenyichattis ni jiraatta.

↪️ Wantoota hin barbaachifne karoora kee keessaa baasi!

↪️Jireenya har’a dabarsite ilaali! (har’a maalan hojjadhee?)

↪️Mul’ata qulqulluu qabaadhu! (bright vision)

🔹️Yeroo gabaabduu keessatti hojii guddaa hojjachuun milkaa’ina addaa galmeessuun ni danda’ama.
🔹️Umuriin lakkaa’amuun ni dhaabata. Jireenyi lakkaa’amuun itti fufa.
🔹️ Jireenyi jiraattee darbite seenaa kee ta’ee hafaa

Application kunooti buufadhaa 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imaginstudio.imagetools.pixellab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *