WAL-NYAACHUU IRRA WALIIN NYAACHUU WAYYA!

Appii ajaa’ibaa iccitii bilbila keessanii dhoksuu danda’u kana buufadhaa link isa barreeffama kana jalaa jira

WAL-NYAACHUU IRRA WALIIN NYAACHUU WAYYA!

IJOOLLEEN GARUU WAAN AJAA’IBAA HOJJATAN…”
Seenichi akkas ture,…

↪️ Antirooppooloojistii tokkotu ijoollee Afrikaa gosa/saba garaa garaa keessaa dhufaniif tapha (game) tokko dhiyeesse. Guuboo/qiriccoo tokko keessa
burtukaana mi’aawaa muraasa kaa’ee muka tokko bira godhe.

↪️Ijoolleen Afrikaa sunis meetira 100 akka irraa fagaatan godhee akkas jedheen, “…namni ariitiidhaan fiigee dursee asi gahe burtukaana mi’aawaa kana guutummaa isaa fudhata…” jedheen.

↪️ Ergasii, “..qophooftanii?…
1-2-3″ jedhee dorgommicha jalqabsiise. Ijoolleen sun garuu waan ajaa’ibaa tokko
hojjatan,… akkuma inni dorgommicha jalqabsiisuuf lakkoofsa xumureen, isaan garuu harka walqabatanii gara burtukaana mi’aawaa
badhaasaaf isaaniif qophaayeetti fiigan!

↪️Ergasii walumaan bira gahanii burtukaanicha gargar kukkutanii qoqqoodatanii WALIIN nyaatan, waliin gammadan.

↪️ Antirooppooloojistichis gocha isaanii kana dinqisiifatee, “…maaliif akkas gootan?…” jedhee isaan gaafate.

↪️ Isaanis, ‘UBUUNTUU’ jedhanii
deebisaniif. “Maal jechuudha?, jedhee gaafannaan, “…namni baay’een kana dhabee osoo gadduu namni tokko dursee fudhatee akkamitti qofaa isaa gammaduu danda’a…”
jedhanii deebisaniif.

➛ “Ubuuntuu” jechuun afaan isaaniitiin (lammiilee Afrikaa Kibbaatiin) “Ani Kan Jiru Nuti Waan Jirruufidha” akka jechuuti. Kun seenaa gabaabaa ergaa guddaa qabuudha.

➛ Waliif yaaduu,
➛ waliin jiraachuu,
➛ waliin gammaduun
barbaachisaa fi murteessaa akka ta’e barsiisa!

Kanaafuu, Ergaan kiyya:
Wal-nyaachuu irra waliin nyaachuu wayya!
⁃ Wal-diiguu irra wal-ijaaruu wayya!
⁃ Wal-qancarsuurra wal-qarqaaruu wayya!
⁃ Wal-garboomsuurra wal-gargaaruu wayya!
⁃ Wal-butuchuurra waliin bulchuu wayya!
⁃ Wal-maraachuurra waliin mari’achuu wayya!
⁃ Wal-abaaruurra wal-eebbisuu wayya!

🔹️Ergaan kun dhaloota keenya kanaaf ergaa guddaa qaba jedheen amana!
Application kunnooti buufadhaa👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.privacy.applock.unlimited

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *