Jaalala fi Dhukuba Jaalalaa

Jaalala fi Dhukuba Jaalalaa
Hojii tokkoof murtoo gootee yoo hojaate milkaa’ina argatta karaa online hojaachuuf app kana buufadhau link isa barreeffama kana jalaa jira

Jaalala fi Dhukuba Jaalalaa
Miirri jaalalaa humna guddaa waan qabuuf namoota baay’ee duraa gara dhukubaatti geedaramaa. Sababi isaa
nama jaallatan sana eessa dhaqee, eessa olee, eessa bulee, maal hojjeta jedhani shakkanii to’achuu irratti akka xiyyeeffatan isaan godhaa. Yoo nadhiisee ykn nadhiiftee ani nama sana malee jiraachuu hindanda’uu kan jedhuu keessa isaanitti waan uumamuuf hiriyaa isaanii irra ija keewwatuu. Namni tokko nama nan jaaladha jedhuun simalee jiraachuu hindanda’uu jechuu gaafa jalqabuu nama sana Waaqeefachu jalqabe jechuu dha.
Kanaan booda akka nama sana hindhabneef waa xiqqoo irratti doorsisuu jalqabaa. Wanuma xiqqoo nama sana irratti yoo argee aaruu fi hinaafuu jalqabaa. Kun malatto dhukuba jaalalati. Yoon sidhabee sinajjeessa ykn ofan ajjeesa jechuu gaafa jalqabuu dhukuba malee kun jaalala miti. 1Qor. 13:4-7 irratti jaalalli hin aaruu, hin hinaafuu, ofi hintuulu, isa biraa dhaaf waan gaari yaada, hundumaa amanaa. Jaalala keessa anaaf kan jedhuu utuu hintaane isaaf ykn isheef kan jedhuu dha. Kanaaf dhukuba jaalala fi Jaalala adda baasuun gaaridha. Lafa jaalalli jiruu sodaan hinjiruu. Wal amanuu fi waliif yaaduutu jiraa.
Lakkii hiriyaan hiriyaa isa malee jiraachuu hin Danda’aa namni tokko garuu Yesus malee jiraachuu hin danda’uu kanaf nama caalaa yesus irraa ija keenya godhachuu qabna eebbifamaa 👇🏾

ONNEEN KOO GUUTUUN KEETI!
YESUS

Haalli olba’ee gadi bu’us
Jaalala kee hin baqadhu
Wanta naaf barbaachisu
Si harka kanan fudhadhu
Siin kenna sin badhaasa
Ati harka koorraa nyaatta
Jettee abdii natti hortee
Gurra kootti dubbatta
Biyyi lafaa sobaadha
Suutuma nama huba
Irraan bishaan fakkaatee
Garuu abidda nama guba
An garuu siin arge Yesus
Kan akka jedhe jiru
Haalli kamtuu si mo’ee
Yaada kan kee hin jijjiiru
Gaarummaa qofa malee
Sirraa hin argine hamaa
Kaleessas ta’e har’a
Anaaf abdiin koo suma
Amala koo dandeessee
Na baatte hamma har’aatti
Manaa na fuutee baatee
Nan buusne bakkee irratti
Naaf haa tolu haa badu
Humaattuu si hin madaaluu
Eessumattuu hin argadhu
Gaarii sirra naaf caalu
Nan gattu akka namaa
Manaa baastee bakkeetti
Yesus koo sin amana
Onneen koo guutuun keeti!

Hubadhu:- Nama jaalladhu, garuu onnee kee guutuu namaaf hin kennin. Onneen guutuun kan kennamuufii qaba , Waaqayyoon isa haala kam keessatti iyyuu nama hin buusneefi! Application kunooti buufadhaa 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=scratch.lucky.money.free.real.big.win

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *