Solomon Maal Balleesse Irratti Duuluu

Solomon Maal Balleesse Irratti Duuluu
Mucaa kana keessatti albuuda guddaa sichitti dhaloonni irraa sooramun arga. Jechoota sookoo toora galchee gaafa faarfatu Desta, Addisu, Kabaa’ faa natti fakkaata. Yeedaloo bareedaa lolaasee gaafa waltajjii to’atu Magarsaa, Guutuu, faa natti fakkaata. Umurii malee jechoota bilchaataa akka kanaa yeroo baasu ayyaana Waaqayyoo guddichatu irraa calaqqisa!

Solomon Alamuu daa’ima! Umurii isaa yoo ilaalle akka maatiitti arcummee jalaa nama ba’e miti! Doggora isaa gorsaa, qajeelchaa, tooratti ammoo qabaa guddisaa! Namni kun Waldaa Kristiyaanaaf bu’aa guddaadha!
Jabaadhu mucaa qaxaleenana!

↪️Obboloota Koo Nuyi hundumti keenya baay’ee irraa in kaanna; namni dubbii isaatiin irraa hin kaanne nama fiixaan ba’ee dha.jedha
Yaaqoob 3:2 ! Irraa
🔹️Eeyyeen dhugumaan nu keessaa eenyudha namni irraa hin kaanne! Eenyutu walii keenyattis abbaa firdii nu godhe? Maaliif hamma kana Wal jibbuun , Wal tuffachuun uumame? Eenyutu qoricha nutti godhee?

🔹️ Ilaa namni si jaallatu ,dursa Alagaa duratti 90% jabina Kee sitti hima! Alagaa duubatti immoo, dadhabbina Kee 10% sitti hima, sitti himee hir’uu Kee duuchee ,Akka jabaattuuf immoo haamilee siif ta’a!
↪️Egaa sunuu kunuu hundumtuu immoo Yeroo fi bakka qaba Ture Namni yaada gabbata! Akkuma kee sammuunsaas soorata jajjabinaa fi Gammachuu barbaada!!nama waan taheef! In kufa in kaha in dadhaba , irraa kaata, in jabaatas!

↪️Nuti Akka sirna abbaa gadaattis, Akka safuuf Aadaa oromoottis gaaddisa sirrii qabna! Wal cabsuun ,Wal hamachuun,walitti weenna’uun ,albaadhummaan aadmaleedha! Akka ijoollee kiristoositti immoo yoo wal ciniinnes Akka wal hin dhiigsinetti Wal ciniinna! Malee Akka bineensatti Akka Wal nyaannuuf miti!

↪️Bineensuu akkaataa fi Yeroo nyaataa beeka! Budaanis akkatti nama nyaattu beekti ,Adeemsi Wal nyaatinsa sirnakkoos akkaataa fi toora isaa eeggate qaba! Ilmi nama garuu maal tahe laata? Nuti ijoollee ifaa mitii? erga wal nyaanna tahee? Maaf dirreerratti Wal nyaanna, ? Wal nyaachuus maaf yeroosaa wallaalle?

↪️Koottaa Egaa Far Sool Fuula waaqayyoo fi Fuula namootaa duratti ganaa itti guddachaa, barachaa, muuxannoo fi mudannoos argachaa deema! Kunimmoo adeemsa jiruuf jireenya umurii ilma namaati! Akkasumadhas! Kana jechuun rakkinaa fi cubbuu,dadhabbina keessatti Wal jajjabeessina jechuu miti! Dursa Wal gorsina jechuu kooti! Isin maaliif hojii harka waaqayyoo keessa galtuu? Akka Waan ofii kennaa Hafuura Qulqulluu namaaf kennitaniifiitti Yaaduun waan dabaati! Waan baayyee nama dubbachiisa! Dhugaa

↪️Hadaraa waan sodaattan yoo dhabdan waaqa sodaadhaa as miidiyaa hawwaasaa irratti jabina namaa Isa 99% dhiistanii Isa hir’uu 1% San hin haasawiinaa! Waaqayyoon sodaadhaa! Wal qeequun, Wal gorsuun, Wal adabuun, Wal jabeessuun Yeroo fi bakka mataa isaas qaba! Eebbifamaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *