Miilaan Malee Miiraan Deemuun Galmaan Nama Hin Ga’u Seenaa Garaa Nama Nyaatu!

Appii kanu bakka barbaannetti duubbee suuraa keenyaa jijjiiruu danda’u kanaf buufadhaa link isa barreeffama kana jalaa jira

Guyyaa darbuuf, jechaa hin darbine dubbachuu dhiisaa

Guyyaa tokko galgala Namticha tokkotu haadha manaa isaatti baay’ee aare akkas jedheen “Mee ati, mana kana keessa jiraachuun bu’aa ani argadhee maalii? Nyaata ati qopheessitu osoon nama itti qacaree kana caalaa mi’eessitee anaaf qopheessiti, ana waliinis jeequmsi hin jiraatu, nagaas nan qabaadha. Ati anaaf homayyuu dha.” Jedheen.

Yeroo kana Isheen baay’ee gaddite. iji ishee imimmaaniin guute, dubbachuu dadhaabde, keessa isheetti gad aantumaatu dhaga’ame. Osoo waa tokko iyyuu itti hin dubbatiin gara saaloniitti baatee soofaa irra ciiste. Abbaan manaa garuu gola ciisichaa isaa keessa bule. Yeroo bari’u abbaan manaa haadha manaa isaa lafa diriirte arge, fiigees ol hin qabe. Maqaa isheetin waame. Isheen garuu Hin awwaanne. Ammas daddabalee waame. Isheen hirriba dhuma hin qabneen mo’amteetti/duutetti/. Yeroo kana abbaan manaa waan godhu dhabe, hin iyye, wace, boo’e mankaraare.

Ollaanis firris walitti qabaman. Isheenis ni awwaalamte. Namootni isa jajjabeessuuf bukkee turan hir’achaa, hir’achaa gaafa dhufan qofummaan itti dhaga’amuu jalqabe. Ganama isa kaasee “ka’i! cireen gaheera”,”hojiin sitti barfate” kan jedhu hin jiru. Hojii barfachuun amala itti ta’uu jalqabe. Bakka hojii deemees kan bilbileefi “laqana hin turiin dafii koottu” kan jedhuun hin jiru. Yeroo laaqanaas mana duwwaatti galee bahuu ta’e. Galgalas yeroo hojii dhaa deebi’u isheen mana isaatti simattu hin jirtu, “baga nagaan dhuftee!”, “akkamitti oolte”, “hojiin akkam turee?”, “Maaliif anaa hin bilbillee?” kan jettu hin jirtu.

Yeroo ciisus kan isa hammatu, jaalala kennituuf hin jirtu. Amma iddoon haadha manaa isaa duwwaa ta’uu arge. yeroo kana hundaa yaadatu qofummaan/duwwuummaan/ itti dhaga’ame, hin boo’e, ni gadde. Yeroo kana, sagalee “Damma koo” jedhu dhaga’e. Hirriba irraas hin dammaqe wanti kun hunduu abjuu ture. ”Damma koo” jedhee kan waame hadha manaa isaa ture. Haati manaa isaa bukkee isaa ciistee jirti. “Waantan sitti balleesse maraaf dhiifama,..” jedheen. Guyyaa darbuuf, jechaa hin darbine dubbachuu dhiisaa
Application kunooti buufadhaa👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vyroai.photoeditorone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *