Malawwan guddina rifeensa shamarran qofaaf

Malawwan guddina rifeensa shamarran qofaaf ta’an keessaa kanneen gaarii ta’an tokko tokko isinitti himuuf waanan jiruuf caaliseen haasa’aa miti ofii kootii argeera.

1)Torbanitti al lama qofa qulqulleessa guyyaa guyyaan yoo qulqullaa’e ni buqqa’a ykn ni caccaba jechuu kooti

2)Bishaan ruuzii: akkamitti bishaan ruuzii fayyadamuu qabnaa? Ruuzii xiqqoo bishaan keessa jiisuun achiin daqiiqaa 10f ibidda irra kaa’a achi booda irraa baasuun bishaan qabbanaa’e sana rifeensa keessan irratti naquudhaan. Sa’aatii 1f itti dhiisaa ergasii rifeensa keessan dhiqadhaa kunni torbanitti al lamaa ta’uu qaba

3)filaa xixiqqoon hin filaatina sababni isaas filaa xixiqqoon rifeensa keenya irratti miidhaa guddaa waan qabuuf filaa gurguddaa fayyadamaa

4)yeroo raftan ykn galgala galgalaa lamatti dhahachuu qabdu akka hin caccabnef isin gargaara akkasumas shashii yeroo hunda marachuu hin qabdan sababni isaas ho’i rifeensa keenya miidhuu waan danda’uuf

kanaaf rifeensa keessan kunuunsuu fi guddisuuf mala kana mana keessan keessatti yaalaa mirkaneessaa eebbifamaa

rifeensa dheeraa qabaachuun keen sinboo kee dachaan dabalaa, nattoo sitti godha, amumaa barbadee yoo fokkisteeyyuu si bareechaa, yoo rifeensa dheeraa qabaatte baay’ee jaalatamtaa rifeensi ulfina durbaati rifeensaa malee hin bareeddu kanaaf yeroo hunda jaalladhu kunuunsi

Kana beektu!

Durba heeruma geesse
Maaliin beekuu dandeenya?
Jettanii hin dhiphatiinaa
Na dhaga’aa fakkeenyaa

Gorsa maatii hin dhageessuu
Sobdee gurra cufattii
Manuma keessa utuu argituu
Qodaa dhiittee gufattii

Ajaja maatii tuffattee
Naannofti boroodhaanii
Yommuu isaan gabaatti erganis
Hin galtu yeroodhaani

Of-ilaaluu jaallatti
Jijjiirtee huccuu dhibbaa
Hairphone ofitti cuqqaaltee
Dhaggeeffachaa bulti sirbaa

Waan maatiin itti himan
Achi buutee dagattii
Huccuu kootti waa bu’aa
Ittoo hojjechuu baqattii

Maqaa gurbaa waamti
Yoo tasa waa harkaa kufee
Kan maatiin quba hin qabne
Maqaan kun eessaa dhufee?

Manuma kanan dadhabeem jetti
Maatiishee bira teessee
TikTok waliin sirbitii
Ittoo abiddarra keessee

Amma waanan isinitti himee
Isin godhadhaa fakkeenyaa
Durba heeruma geessee
Kanaan beekuu dandeenyaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *