Adaraa Qarshii Hiyyeessa Akka Malee Walitti Hin Qabinaa?

macaafa qulqulluu application isa yoo barbadaan buufadhaa link isa barreeffama kana jalaa jira Dogoggoreen ture!
” Waldaa(church) dhuunfaa qabdaniif”
Namni tokko yoo of arge anaaf bu’aa kooti!

Namni jimm Bakker( jiim baker) jedhamu bara 1940 Muskegon, Michiganitti kan dhalate yoo ta,u Nama abjuu fi mul’ata qabeessa nama addunyaa kanaaf bu’aa guddaa buusa jedhamee ijji miiliyoonotaa irra turedha.

Bara 1960 koollejjii macaafa qulqulluu “North centeral Bible college ” jedhamu miniyaapolisitti barate.
Bara 1974 gara charlotte Carolina imaluun waldaa ykn Tv hafuuraa ” praise to lord( PTL satellite)” jedhamu bane .

Tamsaasni TV isaa afaanota gurguddoo addunyaa kanarra jiran hundumaatti hiikamee ture, addunyaa kanarrattis beekamtii fi jaallatamummaaa guddaa horate, Hordoftoonni isaa biliyoonataan lakkaawaman .

Wanti nama ajaa’ibu yeroo jalqabaaf waldaa kiristiyaanaa meeshaalee fi ulaagaa hunda guutuun waldaa kiristiyaanaa akka istuudiyoo sirbootnii fi fiilmiiwwan beekamoon kanneen akka Booliiwuud( Bollywood) itti hojjetaman caala miidhagsee nama ummanni akka haala mijataan waaqeffatu godhedha.
Namni kun yeroo hundumaa sagantaa galii sassaabuu( fund raising) qopheessuun galii hanga hamma isaa beekuu dadhabutti argate.

Bara 1978 Doolara miliyoona 200 baasii gochuun Giddu gala Mana waaqeffannaa “Praise to lord ( PTL) “tti dabalee Lafa bal’aa kutaa magaalaa keeroolayinaa kibbaa( south carolina) bituun iddoo bashannanaa bareedaa hojjetee bara 1980moota keessaa waggaatti daawwattoota miliyoona 4.9 kan argate dha.
Kana malees, “PTL club” jechuun shubbistoota 700 ol kan qabu akka namoota bashannansiisaniifi faarfataniif leenjisee mooraa sana keessatti qacare.
Akkasumas “Prosperity Gospel ” ykn wangeela badhaadhinaa jechuun yeroo hundumaa waa’ee eebbaa fi badhaadhina lafa irraa irratti xiyyeeffate kan lallabudha.

Namni kun Nama biyya sana keessatti Mana gatii qaalii akkasumas, jireenya gammachuu fi waan hundumaan guute kan mootummaan biyya sanaa hin jiraanne keessa jiraatedha.
Haaluma kanaan luba miliyoonaraa fi badhaadhaa jedhamuun illee ni waamama ture.

Jim Bakker seenaawwan gurguddaa waldaa kiristiyaanaa keessatti hojjetee beeksisullee garuu ,
Bara 1987 barreessituu waajjira isaa kan taate “Jessicaa Haan ” kan jedhamtu dirqamsiisee Qarshiidhaan gowwoomsee waliin dogoggore.
Jessica Haan icciitii kana akka hin baasneef doolara ameerikaa miliyoona 279 kenneef;
Jessikaa Haan dubbii kana dhoksuu waan hin barbaanneef namni kun addunyaa dogoggorsaa akka jiru himuu feete barreessaa tokko waliin wal qunnamtee qarshii argatte kanaan, wanta ta’e hundumaa kitaaba irratti maxxansiiste.

Kitaabni ishee Galma guddaa keessatti eebbifamee beekamtii guddaa argate.
Haati manaa namicha kanaa dhugumaan nama cimtuu turte .
Garuu, Icciitii kana erga dhageessee isarraa adda bahuu murteessite konfiraansii guddaa akka magaalaa “south Carolina “tti qophaa’e tokko irratti osoo inni tajaajilaa jiruu ol baatee.
Imimmaan ishee roobsaa akkas jettee afaan ingiliziitiin faarfatte
“On christ solid rock I’ll stand
All ground is like sinking sand”…..

Kana jechuun ;
↪️kattaa kiristoos isa jabaa irran dhaabadha.
🔹️Dacheen kun biyyee nama dhidhimsitudha “
🔹️Ani qabeenya ilaalee lubbuu koo hin gatu
🔹️Warri isaaf gale dafee of haa barbaaddatu
Jettee imimmaan ishee roobsitee sabni guyyaa sana wal gahe hundi imimmaan roobse.
Kanarra achuma dhabattee sabatti abbaa manaa isheettis nagaa dhaamte.
Abbaa manaa ishee waliin gargar baate.

↪️Hiriyoonni isaa( Jimm Bakerr) jerry Falwell fi jimmy swagart jedhaman ” he is cancer of Christianity ” ( inni kaanserii kristiyaanummaati) jedhaniin.
Kana qofa osoo hin taane Jim Bakker daddabarsa seeraan alaa simintoo fi feerroo keessatti hirmaataa akka ture beekamee himatame; hamma humni isaa danda’ e falmatus,
Ummanni Naannoo sanaa hiriira bahee namni kun waliin dhooftuudha hidhamuu qaba jedhanii jabeessanii morman

Beekamtiin isaa gara salphinaatti jijjiirame miidiyaan addunyaa maqaa isaa fudhatee gad bahe oduu cabsaa jechuun ijoo dubbii ta’e. dhuma irratti manni murtii hidhaa waggaa 45 fi doolaara 500,000 adabe
Boodas iyyanni isaa ilaalamee waggaa 8tti fooyya’eef .
erga mana hidhaa galee namni kun taa’ee of ilaalee eessa akka ture of arge yeroon isaa dhumee yommuu ba’u haati manaa isaa nama biraa waliin bultii uummattee , ijoolleen isaa du’anii isa eegan.
Namichi kunis kitaaba “I WAS WRONG ” jedhu barreesse kitaaba kana keessatti ergaa gurguddoo tajaajiltootaaf lubootaaf dabarse, Ilaa an isinittan hima
🔹️ jireenya gaariis jiraadheera
🔹️kutaa magaalaa tokkos dhuunfaa koo godhadheera
↪️jireenya qannoottis gammadeera
amma garuu karaan deebisun dhabe .
↪️Qabeeni koo beekamtiin koo na ganani, jabinnis narraa fagaatani , waaqayyo hojii kootti ni gadde dheekkamsa isaa guddaadhaanis na adabe.
↪️ ani fuula Waaqayyoo fi fuula namaa deebi’ee ilaaluun saalfadhe,an kanaaf ani doggogoreen ture amma of argeera warra carraa gara fulduraatti qabdan dhaloonni hundinuu akka narraa baratun barbaada.
♦️ADARAA QARSHII HIYYEESSAA AKKA MALEE WALITTI HIN QABINAA”!
♦️ADARAA CHURCH DHUUNFAA YKN PRIVATE MINISTRY HIN DHAABIINAA!!

Isin carraa gara fulduraatti carraa qabdu ani garuu carraan koo gubateera dhaloonni kana barachuu qaba jedhee Jireenya ceephoo fi gaabbiin guute jiraachaa, isa boodas kitaabota mata dureen isaanii
“Time has to come , How to prepare now” afaan keenyaan,
“Yeroon dhufuu qaba ” kan jedhuu fi akkamitti qophaa’uu qabna “kan jedhu barreesse jireenya kophummaa hanga lafa kanarraa qabutti itti fufee wangeela sirrii harka isaa duwwaa qofaa isaa lallabuu eegale.
Madda” kitaaba “I was wrong” kan Jim Bakkeriiin barreeffame irraa!
Kan Hiike: Bilisa Ne
Barreessaa: Jimm Bakker macaafa qulqulluu application isa yoo barbadaan buufadhaa link isa kunooti 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robba.muleta.macaafaqulqulluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *