Balbala diinaa koo warra ati jettun baha karaan waaqayyoo?

↪️Hubadhu karaan mootumman waaqayyo irra deemame galamu balabala diinako warra ati jettun baha. Rom13/10 Namni nama erga jallate waan hamaa irratti hin hojjetu. Application macaafa qulqulluu yoo barbadaan buufadhaa link isa barreeffama kana jalaa jira

Yoh13/35 jaalala waliif yoo qabaattan kanaan,namoonni hundinuu akka isin bartoota ko taatan in beeku.

Rom12/9 nama jallachuun keesan jalala dhugaa haa tau waan hamaa jibba. waan gaarii taetti qabamaa jiraadhaa.

↪️Kiristaana jenne warri dhaabbata amantii tokkotti jiraannu waan kana gowwomna.osoo jallachuu qabnu,osoo obsuu qabnu,darbee darbees hamma kiristaanumman keenya nurra dhiqamutti obbolootarratti kaana.

🔴Namni eenyu? Seexannimmo eenyu?
At akka waan qulqulluu taatetti warra hin amaniin akka waan cubbamaa ta’anitti isaan jibbita.yoo seexanni kessa gortee jireenyake qortu.qooda seexanarratti dammaqxe obboleessake araarfattu. garaatti haloo battee waldaa kiristaana dhaabbatta?

↪️Waaqayyo hin gowwomfamaare? Inni at itti hinaaftuf jibbitu kun kan waaqayyo bifaaf fakkeenya isaan uumedha.jibba baannee osoo keessi keenya akka aara mana daabboo aaruutti gogaaf garaachan haguugne.*Network hafuura qulqulluu waldaa kessaa dhaloota kessa ballessina.

↪️Summin sihi dursa quba ittinqabiin isa hin amannetti.isaan silumayyu dhugaan hin gallef sirratti ka’anis.kiristoos jalala erga tae summin jibbaa maaf halluu hafuurake dukkaneessere?

Egaa akkamiin achirra baatee jireenyatti galtare? Dhaalan qaba jetta utaala garaatti kanseri jibba baatte.
Gal5/15 1Qor12/9 Mar13/31
Ayyanasa nuuf ha bay’isu!

Namoonni waan hafuuraa caalaa waan foonii irratti kan isaan xiyyeeffatan maaliifi?

Sababni isaa furmaanni rakkoo isaanii kan foonii keessa jira jedhanii waan yaadaniif. Dhugaan jiru garuu furmaanni rakkoo ilmaan namootaa kan foonii keessa otoo hin taane kan hafuuraa keessa jira. Kanaafuu waan foonii caalaa waan hafuuraa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Jireenyi hafuuraa irraa jalqabaa. Jijjiiramni ati jireenya kee keessatti fiduu barbaadduu kamiyyuu jalqaba hafuuraa irraa jalqabuu qaba.

“Nuyi gara wanta ijaan hin argamnee ilaalla malee gara wanta ijaan argamuu hin ilaallu; wanti ijaan argamu yeroodhumaaf ta’a, wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraa ti.” 2Qor 4/18 application macaafa qulqulluu kana buufadhaa link isa kunooti 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robba.muleta.macaafaqulqulluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *