Lafti Bariitee Biiftuun Iftee:Adda baafadhaa

Suuraa websitef ta’uu argaachu barbaduu yoo application kana buufadhaa link isa barreeffama kana jalaa jira

Adda baafadhaa
Lafti bariitee biiftuun iftee kunoo namoonnis daandii irra yaa’uu eegalaniiru.
Mucaan Abbaa isaatiin “na gaggeessi nan deema, fagaadheen biyya bareedaa namatti tolu keessa jiraadha” jedheenii ture. ganamaan ka’ee Abbaa fi haadha isaatti Nagaa dhaammatee deemsa itti fufe.

Osuma deemuu kunoo yeroo gara bitaa yeroo ilaalu, daandii gara mandara tokkootti gadi gortu kan biqiltuuwwan adda addaatiin miidhagfamte arge. Dabalataanis, ijoolleen dubaraa babbareedduun lama karaa keellaa ittiin mandaricha seenanii irra dhaabatanii Meeshaalee Muuziqaa fi baandii adda addaa qindeessanii, ‘baga Nagaan gara magaalaa bareedduu fi hawwattuu kanaatti nagaan dhufte in jedhu’ ture.
Sagaleen Taphaa hawwataa fi sirbootaas achi keessaa dhaga’amaniis achii dhagahama.

Mucaanis gammadee,” yaa waaqa koo hawwii koo naaf guuttee jedhee,” karaa isaa irraa goree bisiqaa dubaroota lamaan Nagaa gaafatee waliin gara mandarattii qajeele, erga akka meetira100 deemee booda wanti inni arge battaluma jijjiirame. Kutaan Biqiltuuwwan adda addaatiin miidhagfamte keessaa bahee raaree dhoqqee gad fagoo tokkotti dhufe.
Kana malees, dubaroonni isa waamanii fudhatanii deeman itti jijjiiraman waan akka Turumbaa( fiinoo) wayii boorsaa isaanii keessaa fuudhanii afuufan.

Akkuma isaan Turumbaa isaanii Afuufaniin kunoo Namoonni hafuura hin taaneen guutaman kan nama nyaatan Billaa fi saroota isaanii of fuldura hiriirsanii sirbaa itti dhufan.
Mucaan waan ta’e amanuu hin dandeenye, ijoolleen dubaraa kun jara warra Nama nyaatan kanatti isa kennanii ammas Nama biraa qabanii fiduuf gara daandii guddaatti ol deebi’an.

Mucaan Abba isaas, Haadha isaas fira isaatti watwaatus homtuu isa oolchuu hin dandeenye.
Wanti inni arge akka waan abjuu itti fakkaate.
Dhuma irratti Namoonni sun billaa isaanii qaratanii yeroo isa qaluuf jedhan,
Ittiinis taphatan “ati Bashannanaaf dhuftee” jedhanii itti qoosan.
Battaluma sana waaqayyo Waaqarraa birmateef Duumessa dukkanaa’aan tokko dhufe, Balaqqeessii fi Bakakkaan Akka Misaa’elaatti osoo addaan hin citiin waaqa irraa dhuka’e jarri waan godhan wallaalanii Nahanii fajajan.
“Dhuma irratti mucaa gatanii Lubbuu nu baasi jedhanii baqatan”

鈫笍Hubadhaa!

Yeroo tokko tokko Wanta nuti hawwinuu fi Abjoonnu waliin wal makee akkasumas milkaa’na fakkaatee karaan gara du’aatti Nama geessu hedduudha!
“Mucaan iddoo kufee ka’ee gowwoomtee karaa hin badiin wanti bareedaa fakkaatee si miidhu hedduutu jira”
karaa hin badiinaa!!
Writer: Bilisa Ne
Source: Original post of Me
Application kunooti buufadhaa 馃憞馃従

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixabay.pixabayapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *