Fayyinni kee mana Nama ati jibbituutti hafe!

Warri hojii online hojjachuu ykn waa uumuu dandeessan appii bareedduu kana link post kana jala jiru irraa buufadhaa

Fayyinni kee mana Nama ati jibbituutti hafe

Dur manni yaalaa akka ammaa kana osoo hin babal’atiin , Dhaabbanni tola ooltummaa hojjetu tokko ganda baadiyyaa tokkoof Doktoroota ji’a tokkoof erge jedhama.

↪️Namoonni dabareedhaan hiriiranii akkuma akka isaaniitti:-
Ana mataan koo narra hin jiru
Ana garaan koo na boba’e
Anammoo sammuun na hadoode
Ana harki kan koo miti
↪️Ana dugdi addaan na ba’e jedhanii Arbeessanii himatu jedhama.

Namichi Tokko dhufee, “kan koo kana hoo maal jettu? Ana immoo, Namicha ollaa koo kana Abbaadhuma Tolasaa fi Horii isaa akkasumas haadha manaa isaa yeroon argu mataa koo keessaa ka’ee wanti akka Ibiddaa lukatti gadi na yaa’a” jedheen.

Doktoroonnis, Mee koottaa kan keessan dhukkuba guddaadha jedhaniin.
Namichis” kunotikaa! an nan gubadheem ijoollee koo” jedhaniin.
Doktorichis, “Dhukkubni keessan hamaa waan ta’eef boodatti dhangala’ee Nama ballessa, kanaaf amma carraa lama qabda” jedhaniin.


Innis :-
“Tokkoffaa Ammuma isin ajjeesuu”.
“Lammaffaa Abbaan Tolasaa qoricha dhukkuba kanaa kana dura biyya Ameerikaatii bichisiifatanii bunaa fi nyaata isaaniitti dabalanii fayyadamu; kanaaf yoo isaan waliin amalaan jiraattes jiraachuu ni dandeessa” jedhaniin.
Namichi maalooree du’uurra jedhee Tole jedheen.

Galgala Loon isaa galfateen Aha Aha! jedhee quqqufa’aa dhaqee Irbaata Nyaatee buna dhugee taphatee gale.
Haadha manaa isaatiin namatti hin odeessiin malee qorichi abbaa Tolasaafaa kun hedduu na fayyisaa jira jedheen.
Bariis ka’ee yoo dhiise waan du’u waan itti fakkaateef,
“Abbaa Tolasaa bultanii? maal duriyyuu wal ganne mee walitti haa qabannu” jedhee ol seenee buna isaa dhugee bahe.
Boodas hanguma waliin jiraatan nama fayyaa qulqulluu ta’an.
Akkasitti jibbaa fi Hinaaffaa keessa namicha gube gidduu isaaniitii balleessan jedhama.

Nus jibbaa fi Hinaaffaan hamma nu keessatti dagaagee jirutti, fayyaa Fooniif Hafuuraa guutuu qabaachuu hin dandeenyu
Qorichi isaa mana nama Nuti jibbinuu sana jira.
Bilisa Ne
Application kunnooti buufadhaa 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upwork.android.apps.main

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *