Ofii fi jireenya kee eessatti madaalaa jirta?

Application hojii bareeddaa isin hojaachisuu Danda’aa haaraa kan bahee link isa barreeffama kana jala jira

Nick Vujicic harkaa fi miila malee dhalate yeroon yaadu onneen koo galateeffannaa fi galataan guutama.
Niik maaliif akkasitti akka dhalate komachuu fi Waaqayyoon gaafachuuf sababa namaa hunda qaba ture.
Garuu iyyachuu irra galata waan filateef Waaqayyo karaa gaarii hundumaan isa eebbiseera.
Namni harkaaf miilla hin qabne kun maatii bareedaa kan qabu Fi ijoollota 4 horateera gama diinagdeetiinis miliyeenara doolaaraa fi dambalii ajaa’ibaati.
Waaqayyo haala Niik lallabaa fi haasaa kaka’umsaatiin namoota biroo akkuma eebbisu isa eebbisuufis itti fayyadame.
Kennaa fayyaa fi qaama guutuu qabaattee sababii ittiin waaqayyoon komattu tokko qabdaa?

Yeroo komattu hunda balbala eebbaa cufta. Waaqayyo gungumuu ni jibba. Warri lafa onaa bal’aa keessatti gunguman achumatti du’an. Warra garbummaa jalaa bilisa ta’uu isaaniif, akkasumas Waaqayyo lafa onaa keessatti dinqiidhaan waan dhiheessuuf galateeffatan qofatu biyya abdii ga’e.
Haala Kam keessatti waaqayyoon abdiidhaan eegi Bor guyyaa gaarii siif ta’a.
Roba keessan irraa!
Tarii akkuma Koo naafattee ykn cabdee kan jirtu Barreeffamni Kun ergaa siif ta’a.

DARGAGGEESSA FI DARGAGGEETTII

Waaqayyo jalqaba yeroo nama uume daa’ima ykn ijjoollee ykn ga’eessa ykn jaarsa/jaartii hin uumne.
↪️Namni Waaqayyo jalqaba uume dargaggeessa ADDAAM jedhamudha.
Lafee Dargaggeessa ADDAM jedhamu irraa Hewaan Dargaggeetti tolche.[UMAM 1,27/28, Umam 2,21]
Dargaggoota waliiif uumaman kanatu sanyii ilma namaa har’a addunyaa kanarratti babal’ateef bu’ura ta’e.
⤵️Dargaggeessi/Dargaggeettiin:

  • Humna
  • Bifa
  • Miira
  • Dandeettii
  • Fedhii… ol aanaa qabu.
    🔹️Sababa kanaaf Waaqnis, biyyi laafaas, seexannis dargaggeessa/ttii kana barbaadu.

↪️Jireenya ilma namaa keessatti abbaa eergamniif adda baafachuun umurii kanatti.
🔹️Daldaluuf yeroon namni humna ittiin bu’ee ba’u qabu bara dargaggummaa kanadha.
🔹️Barachuuf yeroon sammuun nama si’aayinaan itti hojjetu bara dargaggummaa kana dha.
🔹️Hojii Kam iyyuu hojjetanii fiixaan ba’umsa argachuuf barri dargaggummaa yeroo murteessaa dha.

↪️Egeree isaa tolfachuufis ta’e balleessuuf yeroon itti namni murteeffachuu qabu bara dargaggummaati.
↪️Dargaggeessi/ttiin bara dargaggummaa isaatti/isheetti karaa qajeelaa filate/filatte egereen isaa/ishee ofiif, maatiif, hawaasaaf, biyyaafis bu’a ta’a.
🔹️Warri umurii kanatti murtoo sirri irraa kaatan immoo egereen isaanii yaaddessaa dha.

↪️Baay’oliin dargaggummaatti araada hin taane keessatti kufanii bara dulluma isaanii waan qabatanii lafaa ka’an dhaban.
↪️Muraasni immoo bara dargaggummaa isaaniitti murtoo sirrii fudhatanii bara dulluma isaanii qannootti jiraatan.

Xumura
🔹️Namni bara dargaggummaa isaatti akka fardaa fi gaangee warra luugama hin qabnee ta’u hin qabu.
🔹️Namni bara dargaggummaa isaatti Waanjoo ittiin barsiifamu baachuutu isaaf mala.[Faaru Erm 3,27]
🔹️Namni bara dargaggummaa isaatti uumaa isaa yadachuu qaba[LALLABA 12,1]
🔹️Namni Bara dargagguummaa isaatti waan dargaggummaan isaa isa gaafatu diduu qaba.

↪️Namni filannoo tole nama bara dargaggummaa isaatti Waaqayyoof bitamee jiraate dha.
Kanafuu umurii kee guutuu ulfaataa jiraachuuf bara dargaggummaa keetti
Waaqayyoon ulfeessi.
Namni Waaqayyoon ulfeesse ni ulfaata. Waaqayyoon salphisee kan ulfaate immoo hin jiru.
Application kunooti buufadhaa👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upwork.android.apps.main

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *