Jaamummaa hin argamne/Blindness was not detected.

Hoji dhabdummaan rakkachaa jirtaa miti koottu murteessi hojaadhu malee kayyoo kee galmaan geessa. Hojii jalqabuf appy kana buufadhu link isa barreeffama kana jala jira.

Jaamummaa hin argamne.

Yeroo tokko Mootii biyya tokkootu ture jedhama.
Mootichis nama guddaaf beekamaa ture gaaf tokko Haadha manaa isaa(Giiftii) dhaan, “Maqaa namoota Jaamaa biyya kana keessa jiranii naaf galmeessisii fidi! gargaarsan taasisaaf ” jedhe jedhama
Giiftiinis, “tole mootii ! garuu torban tokko akka naaf kennitun si gaafadha” jettiin. Mootiin, ‘ tole ‘jedhee torban tokko kenneef.

Kana booda haati manaa Mootichaa, Karra balbala Mootichaa irra teessee Kophee qulleessuu eegalte.
Namoonni gurguddoonni fi jajjaboon biyya sanaa dhufanii, ” Giiftiin maal hojjechaa jiru jedhanii gaafatu.
Giiftiin daftee namoota akkas jedhan maqaa isaanii galmee warra jaamaa irratti barreessiti ture.
Dhuma irratti mootiin dhufee giitii kophee qulleessitu argee, “Maalinni wanti ati hojjettu kun!” jedhee itti aare.
Hojjettoota isaatiin, mee dhaqaa gaafadhaa! ulfina ishee dhiistee maal hojjechaa jirti?
”Ani biyyan kabajame jiru keessatti gadi baatee maqaa koo na balleessitii ? kun tasuma waan ishee irraa hin eegamne dha na salphiste jedhee aarii guddaan, Maal hojjechaa jirti jedheen.

Dhuma irrattis, giiftiin waan mootiin jedhu kana itti yaaddee mootiinis osuma argaa jiruu , Maal hojjechaa akka jirtu waan ishee gaafateef,
Giiftiin ammas Maqaa Mootichaas galmee warra jaamaa keessatti galmeessite.

Dhuma irratti Mootiin Gabaasa namoota jaamaa hamma akka ta’e akka isaaf dhiyatu hojjettoota isaa ajaje, gabaasni namoota jaamaa yeroo dhiyaatu maqaan mootii fi hojjettoota isaa achi keessa jira.
Mootiinis aaree,”Warri kaan illee haa ta’u maqaan koo maal as keessaa hojjeta?” jedhee gaafate.
Giiftiinis, ” hojjettoonni kees Atis osoo wantan hojjechaa jiru argitanii na gaafattan kanaaf Jaamaan si caalu hin jiru!” kanaaf jaamaa taatanii jaamaa him iyyaafatiinaa! Jetteen jedhama.

🔹️Egaa
↪️Namoonni karaa sirrii irra jiran yero isaan waan sirrii hojjetan nama yaadni isaa sirrii hin taanetti hin mul’atu.
↪️Namoonni mudaa namaatti quba qaban rakkina ofii isaaniif mudaa isaanii arguu hin danda’an kanaaf namni hundi of ilaaluu qaba.
↪️Dubbiin isaan ariifannaan dubbatan dhumarra akka isaan of taajjaban taasia.

↪️Namni mul’ata qabu garuu karaa kamiin ragaa guutuu waliin maalif akka waa dubbates hojjetes deebisa.
Hubannaan hunduma keenyaf haa baay’etu

Maddi :Bilisa Ne application kunooti buufadhaa 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameeapp.android.app

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *