Ofitti amanamummaan jiraachuu/Living with self-confidence

Hoji dhabdummaan rakkachaa jirtaa miti koottu murteessi hojaadhu malee kayyoo kee galmaan geessa. Hojii jalqabuf appy kana buufadhu link isa barreeffama kana jala jira.

 Ofitti amanamummaan jiraachuu 

Namooti baay’een fudhatama ykn beekamti ( Acceptance & Recognition) namoota irraa barbaadani gaafa dhabani hinmufatu. Mufachuun kuni immoo gara miira aarii to’achuu hindandeenye (fury) keessa isaan galchee fincila fi miira hintaaneen oofamuu (ego driven) jalqabuu.

kun immoo akka isaan fooniin guddatan malee yaadan hingudannee Ykn ijoollee ta’an argisiisaa. Waaqayyo nama fudhatee ergaa dandeetti namaaf kennee waan hojjettaniif fudhatama namarraa hin eeginaa.
Gaafa lafa hojjettani Ykn namootaaf gaari gootani deebi gaari dhabdani akka maraatu nama godhaa. kanaaf akka namoota Waaqayyo simatee ayyaana kenneefiitti gammadaa haa hojjennuu, haa jiraannu
.

Oduu gaarii fi gaarii hintaane

Oduu gariin gurra dhageefatu hundumaa eebbisaa, namatti tolaa. Hawaasa keessa jiraannuuf media keenyaan Oduu gariin utuu dubbatamee jaalalatu guddata akkasumas tokkumaatu jabaata.
Garuu namootaaf dubbachuun kan saphatu isa gaarii utuu hintaane isa gadheedha. Inni immoo hamii jedhamaa.

Hamii jechuun waan gaarii namnni tokkoo hojjette dhiisanii baleessaa xiqqoo irratti xiyyeeffatan oduu tamsaasuu dha. Oduun kun
dhugaa ykn soba ta’uu danda’aa. Hamii gadhee kan godhuu keessaa tokkoo kan inni dubbatamu namoota itti dhiyaatan irratti ta’uu isaati. Hawaasa aadiis ta’ee guraacha keessaa kan baleessuun dadhabamee rakkoo hamiiti. Rakkoon kun mana namoota baay’ee diigeera, maqaa gaari namooti qabanis baleessee jiraa.
Hamiin yaada lama irraa maddaa.

↪️ Namoota ofii isaanii irrattis ta’e hariiroo namoota biroo wajjin qaban irratti amantaa gahaa hin qabneef yaada ykn miira isaanii ibsachuuf ofitti amanamummaa hin qabneeni.

↪️Ol’aantummaan akka itti dhaga’amuuf ykn ani nan caala jedhani ofii isaani ibsuuf maqa nama biraa baleessuu irratti namoota xiyyeefatani irraa kan madduu dha.
Waan gaari namnni tokko hojjette dhiisani waan xiqqoo inni dogoggore irratti abba murti ta’ani murteessuu dhaan yeroodhaaf boqonnaa argatu.

Maqaa koo baleesse jedhanii aarani jibbuu ykn loluu utuu hintaane namni kun yaada ofii isaa dhiisee anaan yaada isaa fi bilbila isaatti baatee jooruu isaaf anaan nabeksisaa jiraa jedhani iddoo itti kennuu dhiisuutu gaariidha.
Application kunooti buufadhaa👇🏾

Living with self-confidence

Most people don’t get upset when they don’t get the acceptance & recognition they want from people. This frustration puts them in a state of uncontrollable fury and they start to rebel and become ego driven.

this shows that they are grown in the flesh but not in the mind Or children. Don’t expect acceptance from people because God has taken someone and given them a message of talent.
When you work the ground Or do good to people and get no good response it drives people crazy. so let us work and live joyfully as those whom God has accepted and given grace.

Good news and bad news

Good news bless everyone who listens, it’s nice. For the society in which we live, if good news is spoken by our media, love grows and unity is strengthened.
But it is the worst, not the best, that makes it easier to speak to people. And that is called courage.

Cowardice is spreading news that focuses on a person’s minor faults instead of the good things they have done. This news
can it be true or false. One of the things that makes a negative attitude is that it is spoken against those close to it. It is a problem of courage that cannot be eradicated in both white and black communities. This problem has destroyed many people’s homes and ruined people’s reputations.
Hope stems from two ideas.

↪️ People who do not have enough confidence in themselves or their relationships with others do not have the confidence to express their thoughts or feelings.

↪️It stems from people who focus on defaming others to feel superior or to express themselves as superior.
They find temporary relief by being judges of the little things that someone has done wrong instead of the good things they have done.

Instead of getting angry and hating or fighting for defaming me, it is better not to give space to this person for leaving his own thoughts and carrying me around his thoughts and phone.
Download the application here👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.co.websites.websitesapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *