Jabana Giloobaalayizeeshinii fi dhiibbaa inni dhaloota irratti fide!

Appiin kun viidiyoo waraabuu fi bakka barbaaddanitti background jijjiiruuf faayidaa guddaa qaba
Link isa barreeffama kana jala jira buufadhaa.

Jabana Giloobaalayizeeshinii fi dhiibbaa inni dhaloota irratti fide.
(Globalization Era and it’s effects on Generation )

Jabanni Giloobaalaayizeeshini (Globalization) kun wantoota Hedduu ajaayibsiisoo kan dhageettiif hawwatan hedduu fidee dhufaa jira!
Kanneen keessaa; ammayyummaa(modernization) isa angafaati.
Dubbisaa!

Bara durdurii warri adiin beekamtii barbaachaaf gaarri isaan hin yaabnee fi qileen isaan hin buune hin jiru yeroo jedhamu ni dhageenya!
Bara ammaa kana immoo Ilaalchii fi gochi warra adii kun biyya isaanii gadhiisee gara keenyatti godaanee, namni beekamtii barbaacha lubbuu isaayyuu gatii xiqqaadhaan gurguraa akka jiru argaa jirra
dhalli namaa hundi wanta uumameef akka dagatee Hunduu beekamtii horachuuf akka fiigu ta’eera kun immoo maal akka dubbannu,haasofnu, kaayyoo maaliif akka deemnu nu wallaalchisee dhalli namaa kufaatii isa dhumaa irra ga’ee jira.

Namni karaa irra yaa’u hundi waan qabee gadhiisu wallaalee siidaa fakkaatee karaa irra dhaabata.
Kun immoo ; hoggantoonni,tajaajiltoonni,barattoonni hojjettoonni jaarsi jaartiin kaayyoo uumamaniif dagatanii waanuma argan duukaa fiiganii qilleensa abootaa waan oolaniifidha.
Inni tokko yaaduma isaatiin Daldalaa ilaalee suuqii banata, Kaan immoo Har’uma church deemee bor church banata….Waan baay’eetu jira isinumti itti yaadaa…

Garuu;
↪️1)osoo kennaa isaa fi maal hojjechuu akka qabu adda hin baasiin waan eegaleef kallattiin hojiifi gaggeessummaa harkaa bada.
↪️2)Yoo callise mo’amaa waan fakkaatuuf hundumtuu hamma isaaf danda’ametti ni Wixxifata garuu dhumni isaa kisaaraa!
3.Namni akka dadhabbina isaa irratti hin barreef fakkeessuu,jecha namaa qabachuu, sobuu, nama burjaajjessuu fi hojiidhuma idilee isaa godhata.
Kana keessatti dhalli namaa gati- jabeessi kabajamaan bifa waaqayyoo uffatee uumamae raata’ee fajajee muka qabataa dhabee gitintiraa jira
Please! Dhaloota borii hin burjaajjessiinaa maalif akka uumamtan adda baasaa beekaa!

”Sangaan jiraachuuf marga dheeduu qaba.
Leenci garuu osoo marga dheedee ni du’a;Qurxummiin lubbuun jiraachuuf bishaaniin liqimfamuu qabdi.
Namni garuu du’uuf bishaaniin liqimfamuu qaba.”
Jabanni kun bara itti namni hundi akka qurxummiitti bishaan keessa jiraachuun qaba jedhee bishaanitti uutaalee galaana badiisaatiin dhumaa jiru ta’eera!

Hubachiisa!
↪️1/ergaan kun gama fooniitiinis ta’ee gama hafuuraan hundumti keenya kaayyoo fi ergama uumamneef beeknee akka itti jiraannuu fi cimina keenya uumamaa(Natural talent) keenyaan akka hojjennu waan nu gargaaruuf barreeffama kana isiniif qopheessuuf dirqama.

↪️2/Nama kamillee qeequuf yookiis an nama ga’aadha jechuu koo osoo hin taane,namni hundi akka of ilaalu barbadameeti.
Hundumti keenya akka of ilaallu nu haa gargaaru.
Galatoomaa!!

Barreessaan: Bilisa Ne
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemon.lvoverseas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *