Ofjalaa baduun hin danda’amuuf malee!

“Nama yaaddaa? Mirri yaadaa waan qabanii dhiisan nama wallaalchisa mitii? Eeyyee. Ofiyyuu nama jibbisiisa. Badi badi nama godha. Ofjalaa baduun hin danda’amuuf malee! Kan jaalatan, kan yeroo hunda jireenya ofii keessaa qaban gaafa dhaban gaafa irraa fagaatan wal’aansoo miira isa nama jeequu jalqabu jalatti kufuutu dhufa.

Sana jalaa bahuuf nyaanni si hudha, imimmaan tasuma ija si guuta. Qaamni kee hundi duwwaa ta’uu isaa yaadatee si weerara. Uffattee jiraattus sitti qorra. Keessi ofii waan dhabe sanatti qabamaa ta’a! Karaa eegdaa. Kan dubbatu, kan deemu wanti arginu hundi isa of biraa dhabne nutti fakkaata. Haguma waa’ee nama isa dhabdee yadattu miira si jeeqaa jiruuf bitamta.

Nama yaaddee hinbeektuu? Mirri isaa bar dadhabaa, bututaa, of gataa moo’amaa nama godha. Garuu wanti yaada nama yaadanii keessa deddeebi’uu caala boqonnaa namaaf ta’u yeroo sanatti hinjiru. Humna sana moo’uuf miira sana dirqamaan dhiibuu qabda. Haga humnichi ofitti si harkisu itti of kennita. Haga inni ofii si dhiisutti ati dhiisuu hin dandeessu. Osoo si jeequu, osoo si boochisuu, ija jabaattee haala sana dhiibuu qabda. ” Jette.

Anuu yaaadaan baadeen ishee dhaggeeffachuutti haga yoonaa homaa ittin dubbanne.

Dhuguma har’a naman hagana itti dhimmee yaadee dhabe jedhee itti miidhamu jireenya koo keessaa hinqabu. Jiruukoof jireenya isan jiraadhuuf qofatu yaada kooti. Seenaa jechoota ishee kana dhugoomsu garuu qaba.

Obbolaakoo malee yeroon homaa hinbeekne, daarree qullaa waliin deemne. Miila duwwaa deemnee gufuun nu dhahee dhiiga miila keenyaa ilaalaa walitti boo’aa waliin jiraanne. Beelofnee muka qilxuu jala deemnee waliin firii qilxuu nyaanne. Akka tasaa mana namaa ijaan ilaallee “kajeeltuu” jedhamaa waliin joorre.

Isaan qofan beeka. Taphaan, boo’ichaan, gammachuu qabnuun jireenya keenya keessa nu qofatu jira. An isaan na bira jiraannaan waan kamiif dhimman qabu. Isaan waliin taphachuu qofti addunyaa keenya yeroo sanaatiif simboo, dawoo haadhaaf abbaa fira waan hunda.

Gaafan isaaniin adda bahu osoon uffadhuu, osoon nyaadhuun, osoon mana barnootaa deemee xixiqqoota akka koo gidduu ooluun duwwaa ta’e. Gammachuun narraa fagaate. Imimmaan ijarraa na qooruu dide. Galgalas ganamas karaa isaan irra deemanii ija koo duraa dhokatan sanan ilaala. Waanan achi ilaalee isan argu natti fakkaata.

Yaaddoo obbolaa koo sana keessa baatiiwwan hedduun ture. Amma ofii na dhiisutti boo’uu dhiisee hinbeeku. Miirakoo waggaa 20 duraan yaadadhe. Amma kophaa dhabbachuutti bare. Har’a jireenyi koo hirkataa miti.

Miira yaaduu keessa jiruyyuu dagadhe. Qalbiin, hawwiin, miirri ofii haguma bilchaatu of danda’a. Nama keessa jiraachuurraa adda baha. Jireenya ofii isaa keessa socho’a. Gaafas kan deemeen nagaatti, yoo dhufus kan nagaa gootee simatta.

Wanti sammuuf miira keerratti dhiibbaa uumu hinjiraatu. Nama ofirra jiru ta’uun yoo dhiphinaaf dhiibbaa ija jabaatanii dhiibani. Yaadi, dhiphadhu, aari, boo’is, yoo ija itti jabaatte malee irraa baqattee hin dandeessu.
Nagaan oolaa! Application kunooti buufadhaa 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flextech.cleaner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *