Ganama siif tolee galgalaa hammaataa!

Appiin kun hojii adda addaa hojjechuuf baay’ee isin fayyada link isa barreeffama kana jala jira

Elaamee obbolee koo..

Wanti har’a yeroodhaaf
Bareedaa fakkaatuu
Hin hafa hin bada
Malee jaarraa hin nyaatu
Wanti aduu gajjallaa
Abdii nama hin kaatuu

Har’a yoo siif ta’e
Borimmoo si ganaa
Gaaf tokko siif lolee
Gaaf biraa si dhaanaa

Ganama siif tolee
Galgala hammaataa
Nyaachisee si quubsee
Deebisee si nyaataa

Tokkoof lama mitii
Hamminnisaa meeqaa
Fuulduraan si jajaa
Dudduubaan si qeeqaa

Amma tole jedhee
Booda lakkii jedhaa
Sobee si sossobee
Si ajjeesuu fedhaa

Kanaaf hin keewwanu
IJA keenya sirra
Mana tokko qabna
Ol gubbaa samiirraa

Homaa miti
Firrikee si jibbee
Halagaa sararu
Waanti gaariin dabee
Hamaan si mararu
Beekamaa ta’uudhaaf
Badaa Kan dalagde
Waan guddaa argachuuf
Kisaaraa nagaddee
Waanta gaarii gootee
Hamaan siif dubbattu
Bishaan keessa teessee
Ati Kan gubattu
Osoo hin darbaa eegduu
hunduu darbuu didee
Guyyaan bubbulus
Yoo gadadoo fide
Jaalala osoo eegduu
Jibbi Mana faalee
Kan sin jaaladha jedhu
Hunduu yoo si haale
Of jabeessuuf jecha
Jedhi homaa mitii
Rakkinniif gadadoon
Dhugaadha hin darbiti

Jirmi sirra tuulamee
Boquun yoo gad si cabde
Fira sitti birmatu

Homaa tokko yoo dhabde

Lolaan yaaddoo si haree
Qilee keessa yoo buute
Qoonqoon duwwaa si ta’ee

oomachi afaan si guute

Ormi ormummaaf si ganee
Firris yoo si dagate
Ollaan wajjin teessullee

Argaa yoo si lagate

Rakkoon sitti wal furee
Yoo miiccee si qulleesse
Uleen yaaddoof siqiqii

Tumee yoo si bulleesse

Haallikees wal rukutee
Yoo sitti gale bitaa
Haariin mataa si butee

Yoo dhabdes lafa lixaa

Obsaan boriikee yaadi
Hirriba abdii mugi
Yoo beelofte abdii nyaadhu

Yoo dheebotte abdii dhugi

Durakee akka jiru
Guyyaan gammachuu addaa
Yaaddee rakkina har’aa

Obsaan dabarsuu qabda

Har’a yoo gadi jettes
Bor ol jetta tariitii
Akka dhiitetti hin haftu
Lafti inuma bariiti.

Application kunooti buufadhaa itti fayyadama👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=videoeditor.videorecorder.screenrecorder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *