seenaa garaa nama nyaatu adabbii maatii yeroo ijoollummaa!

Kubbaa miilaa mana keessatti tv malee ilaaluuf appy kana buufadhaa link isa barreeffama kana jalaa jira

Gaaftokko hindagadhu. Maatii waan hunda irraa nama dhorku gidduutti namni hinguddanne muraasa. An ishee tokko. Barattuu ta’ee guyyaa takka carroomee waan barataan itti hirmaatutti hirmaadhee hinbeeku.

Garuu nan hawwa. Nan boo’a. Gaafa barattoonni na biraa bakka fedhii isaanii gahanii deebi’an akka isaanii ta’uu fedheen baay’ee gadda ture.

Sana keessaa bara 1998 A.L.I akka mana barnootaa keenyatti fiigichaan, kubbaa harkaaf miilaatiin, utaalchaan, gosa ipoorti adda addaatiin manni barnootaa keenya dorgome. Kubbaa harkaaf fiigichaan filatamus maatiin waan na didaniif deemee hin hirmaanne. Boo’aan oole.

Haga ijoolleen deebi’anii isaan argutti qalbiin mana nan bulle. Onneen nan tasgabboofne.

Gaafa isaan ” Yizo gabbaa waancaawun yizo gabbaa” jechaa gammadaa sirbaa dhufan miiran haga yoonaa yoon yaadadhu imimmaan na hudhutu na moo’e. Yoo isaan mana keenya fuuldura darban illee gad bahee ilalauuf na lolu. Yeroo sanaa jalqabee gosa ipoortii kamuu ilaaluun qalbii na hata.

Yeroo tokko tokko na ajaa’iba. Yoo sochiidhaan qaama ispootii ta’uu baatte, miiraan qaama taataaf.

Bara 2000 magaalaattin gale. Yoon hojiidhaan, barumsaan harmee gammachiise mana warra TV qabuu na geessiti. Tana amaleeffadhe. Fiigichiif kubbaan miilaa jiraannaan nama na cinaa jiru hin yaadadhu.

Fiigichallee kan akka Daraartuu, Qananiisaa, Xurunash, Ganzabeefaa warra biyyaan ilaala. Mee kubbaa miilaahoo maal isaan beekaan itti maraadha?

Kilaba kam akka ta’e osoon beekin warra uffata diimaa deeggarra.

Kun xiqqoodhaam. Sana boodallee ittuman fufe. Calliseen jaaladha. Mana barumsaa keenya keessatti dorgommiin gaafa qophaa’u ofii qaamaan deemuu hindanda’u qalbiidhaan achuman oola. Isheen fiigichaan mootellee ollaa fi fira kiyya. Isa kubbaa miilaatiin dorgomee mana barnootaa keenya moosise sana ijaan arguun hawwe.

Jaalala mucaatiin qabameera. Kan isaatimoo kan kubbaa miilati laata? Isuma arguudhaaf boqonnaa dhabuu koo malee homaa wantin beeku hinjiru. Hin yaadinaa yeros waggaa 14 ta’e.

Ergasii TV irraayis mana barumsaa kana irraayis addan bahe. Haalli yoo cimtu of irraayyuu adda bahu. Manni barnootaa kan biraa innin itti jijjiirames akka mana barnootaa keenatti dorgommii qopheesse. Kanas carraa deemee ilaaluu hin arganne.

” Isa dhumaa sa’atii booda tapha kubbaa miilaatiin dorgommiin cufama ” naan jedhanii jennaan harmee dhokadhee fiigee mana barumsaa dhaqe. Ani achi gahuufii taphni dhumuun tokkuma ta’e. Dafeen osoo harmeen manatti hin deebi’in mana gahuuf ofirra deebi’e.

Kunoo harmeen muka dallaa buqqifattee dugda qabattee na fuuldura jirti. “Sanuu dargaggeessa waliin na joortaa” jette. Of duuba yoon ilaalu mucaan ollaa keenyaa na duuba jira. Lakki an isan argine jennaan dubbiin ittuu cimti. Callisee rukutamuu qofatu fala. Kun bara 2002.

Waggaa tokkoof toora ipoortii isa qalbii na fuudhe kanarraa fagaadhe. Gaaf kaan immoo na jalqabe. Raadiyoonii mana jirtu takkan hatuu jalqabe. Warra dhokadheen akka “dhagaa fixxe” naan hinjenneef torbanitti Qidamee qidaamee oduu ispoortii dhaggeeffadha. Sana booda cufeen akka nama homaa hin gooneetti radiyoo bakka isheetti deebisa.

Egaa jaalalli ispoortii kutaa sadaffaa umurii waggaaa 10 nii ta’een na waxale. Amma yoon yaadu dhugaa anumatu akkana turemoo jedheen of taajjaba.

Kan caalu immoo bara 2004 irraa itti fufe. Osoo Mallasaan hin du’in Atileetonni Ixoophiyaa warra injifatee galu turan. Innillee jara walitti qabee badhaasee ture.

Ergasii TVn mana nu seene. Sa’aatiin 24 waa’ee ispoortii ta’ee mana keenyatti hafe. A.L.Atti bara 2010/11 gaafa Chelsean champion PL ta’u an abjuudha. Homaan beeku. “Chelsea n champion ta’e?” Jedhanii yoo na gaafatan waancaa fudhate jedheen deebisa. Tapha guutuu ilaalaa ooleen hiika taphichaa wallaalaam. Chelsea ‘n tokkoffaa akka tureyyuu hin beeku. Maal kana gabatee Pl top2, top3, top4 isa jedhamu kanallee hinbeeku. Akkan hinbeekne reefun yaadadha. Ammas garuu warruma uffata diimaatu lubbuudha.

Haaluma kanaan barri 2014/15 akka bara faranjii biran gahe. Barana kilaban jaaladhu, taphataan jaaladhu Liigiin jaaladhu hunda adda baafadheera. Ammas garuu waatu naaf hingalin. Taphataan akka miidhamu, akka jijjiiramu, akka gurguramu, akka bitamu tasuma hubadhee hinbeeku. Yeroo hunda warruman beeku sanan eega.

Garuu jaalala wayii irratti hidhamuun hagam nama waliin deema? Dhiise jettuus turee inuma dhufa. Bara 2016 A.L.A irraa eegalee dhiiseen ture. Immoo ammas 2018 itti deebi’een of arge. Bara 2020 dhiiseen urgufadhee biraa hafe. 2023 immoo keessattin of arge. Kanayyuu naaf wayya. Amma bu’aa bayii cabanii fayyuu qaama qofaan osoon taane hamileen namaallee achi keessatti akka daakamu waanan beekuuf yeroo mara positive ta’een ilaala.

Humna maagineettawaa jechuun, humna ispoortii natti fakkaata. Namoota akka ogummaa isaaniitti irraa dubbataniif kabaja ogummaati, warra sochii qamatiin keessa jiraniif ispoortiin jireenya isaaniiti. Deeggaraa fi isa fagoo taa’ee ilaaluuf immoo miira. Kan jireenya isaa godhate caalu garuu isa miiraan deeggaruuf ilaalu. Akka walii galaatti immoo dirree dhalli namaa tokkummaaf jaalalaan kumaatamaan, miliyoonaan itti wal gahudha.

” Ispoortiin garuu dhuguma jaalala” sirban Raadiyooniin hatu sanarraa dhaggeeffadhu.

Yoon fb seenu hunduu waa’ee PL waan dubbatuufan miira isaa isa sirrii qabaachuukoo yaadadhe.
Siifan Biraanuu irraa.
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama馃憞馃従

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soccer.score.star

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *