Awwaalchi Abbaaf ilmaa Galaana keessa ta’e.

Appiin kun barreeffama bareedaa fi thumbnail bareedaa sitti hojaata buufachuudhan channel keessan beeksisuuf ykn guddisuuf isinii gargaraa link isa barreeffama kana jala jira

Awwaalchi Abbaaf ilmaa Galaana keessa ta’e.
Oduu namaa dhagahuu dhiisuu.

Abbaaf ilmatu waliin gara gabaa imalu ture. isaanis waan rakkataniif, midhaan xiqqoo tokko gurgurachuuf harree waan hin qabneef fardatti fe'anii oofanii gara Gabaa osoo deemaa jiranii, Namoonni tokko itti dhufanii Maali kun jarri Kun gowwaan tokkoon isaanii hin yaabbatanii jedhanii itti kolfan.
 Abbaan  mucaa,'' koottumee ilma koop atip yaabbadhu namni nutti kolfe hoo'' jedhee ilma isaa yaabbachiisee ofiiisaa lafa imaluu eegalan. Ammas osoo hin fagaatiin ilma Namichaatiin, Maali kun mucaan akkanaa Abbaa isaa lafa oofee ofii yaabbataa? Jedhaniin.
   Ammas mucaan abbaa isaatiin, Abbaa! Namni waa malee akkas hin jedhu jedhee Ofii isaa bu'ee Abbaa isaa Yaabbachiisee imala itti fufan.

Amma immoo Abbaa mucaatiin, ilaa! Namicha ofittoo kana! Ilma isaa lafa oofee Ofii yaabbata jedhaniin!

  Mucaa fi Abbaan waan godhan dhaban, irraa bu'anii ofuu eegalan Amma immoo ilaa jara kana fardatti fe'anii takkaa ni yaabbatu takkaa irraa bu'u fardatti fe'u malee harreetti fe'uu jedhaniin!
 Abbaan Mucaa Aaree gubatee, ilma koo! jecha Namaa kanarra jedhee Jirma guddaa tokko fuudhee farda isaatti luka ishee hidhee baatanii deemuu eegalani!

Amma immoo namni hundi duuba deemanii huursanii itti kolfuu eegalan osuma baatanii gitintiraa deemanii, riqicha tokko irra yeroo gahan fardi sosochoote, jarri madaala isaanii eeggachhu waan dadhabaniif bishaanitti kufanii dhuman.
Warri duuba deemanii kolfan Amma baqatanii deeman.
Oduu Namaa dhagahuun jaraa seenaa isaan goote.

🔊 Dhaga’aa Ilaalaas, jarri kun rakkina isaaniif waan harree dhabaniif fardatti fe’an, xiqqoo turanii farda yaabbatan, irraas bu’an dhuma irratti jecha namaa dhagahuu irraan kan ka’e waan godhan wallaalanii waan hin baratamne farda baatan.

🔊Dhuma irratti Badiisa keessa hin deebine badan awwaalchi isaanii galaana keessa taate!
Kanaaf, warri kaayyoo kee irratti si tuttuqan hamma awwaalcha kee gadi fageessanitti si biraa hin deebi’an.
Ofeeggadhu,waan gootu hundumaa namni jedheef osoo hin taane, ofii kee karoorsii raawwadhu.
falli isaa dhaga’uu dhiisuu qofa.
ⒸBilisa Ne irraa application kunooti buufadhaa itti fayyadama 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imaginstudio.imagetools.pixellab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *