Sodaa Mo’achuuf maal gochuu qabna?

Appiin kun barreeffama bareedaa fi thumbnail bareedaa sitti hojaata buufachuudhan channel keessan beeksisuuf ykn guddisuuf isinii gargaraa link isa barreeffama kana jala jira

Akkamitti sodaa Injifanna ?

( gaaffii keessan irratti hundaa’uun)
Sodaan Jireenya namaa keessatti dhabamsiistuu karooraa, nyaattuu kaayyoo fi hanqistuu galma keenyaati!
Kanaaf “wanti guddaan sodaachuu nuti qabnu sodaa mataa isaati” Joyce Mayer.

Sodaa Mo’achuuf maal gochuu qabna?
↪️Sodaa keenya waliin kallattiim wal loluu!
Fknf, Namni Bishaan qorraa sodaatu ( Hydrophobia) tokko Bokkaa keessatti qaama isaa dhiqannaan sodaa kana jalaa bilisa bahuu danda’a.
✍️Namni dubbisa dheeraa dubbisuun sodaatu ( Hippopotomonstrosesquippedaliophobia) cichee dubbisuun sodaa kana balleessuu danda’a.

↪️Mala Sodaa keenya guutummaatti balleessu barbaaduu:
✍️Toomas Edison namni Yeroo Jalqabaaf Ampuulii( balbii ) kalaqe sodaa guddaa Dukkanaaf qabu irraan kan ka’e, dukkana balleessuuf kutaannoon osoo hin nuffiin yaalii walitti fufaa yeroo 10,000 dhuma irratti dukkana seenaa taasise.
“Ani yeroo 10, 000 karaa naaf hin mijannen deeme malee nan kufe miti” jedhe dhuma irratti milkaa’ina isaa labsate.

↪️Kadhachuu: (Pray)
✍️Kadhannaan amantii kam keessattuu sodaa hambisuu danda’a.
✍️Akkuma Ijoolleen yeroo sodaattu Abbaa ishee waamtu,Nutis uumaa keenya waammannee sodaa jalaa ooluu dandeenya.
↪️Gatii ofii beekuu: ( Knowing your own value)
✍️Kun Gosa sodaa beekamaa biyya kana keessatti argamudha.
Fknf. Hiyyeessi sooressa sodaachuu, Barataan barsiisaa akka malee sodaachuu, Yeroo nama sadarkaa ol siqu argan dubbiin nama jalaa baduu fi kkf. dha.
✍️Falli kanaa Namni kam walqixa akka ta’etti amanuu fi namni beekumsaan guutuun hin akka jirre fudhannee waan beeknu dubbannee, waan nuuf hin galle ofitti amanamummaadhaan nama beeku gaafachuudha.

↪️Waan gaarii hojjechuu:
✍️Namni gaarii hojjetu, iddoo deemu hundatti akka Leencaatti Ija dhiibee deema.
Shakkiif sodaa tokko illee hin qabu ceephoo sammuus waan hin qabneef sodaa irraa bilisa.

↪️Ofitti amanamummaa guutuu qabaachuu(full self confidence)
Kun Wantoota duuba Namoonni nuun jedhanii fi haasawan iraa kaanee hojii keenya isa yaraa dhaabnee irraanfachuun,
Isa gaarii immlo itti fufsiisuudha.
Bilisa Ne ti
Application kunooti buufadhaa itti fayyadama👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imaginstudio.imagetools.pixellab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *