Hiriyaan koo jaalalee koo akka lubbuutti jaaladhu fudhatee bade?!

↪️Ergaa atuu na gatee deemte keessi koo maaf siif dheebotaa ?, garaan koo maaf siif dhiimama,? Lapheen koo maaf sii na cabaa,? Yaadoo fi yaadannoo keen maafan mararfamaa,? Har’aalee deebii argannee keessi koo …..

↪️Kaleessa na ilaaltee seeqxe kan kolfiituu, argaafii dhageetii koof kan dheebottu, har’aa akkamiin dandeese argaa na dhorkatee, waa badaa garajabeenya kee kan miidhamaa na latee….
Beeka siif salphaadha seeqxe kolfun, garuu hubatte jirta haala jireenya naaf dhiifte deemte? Hubatte jirta an sababa keen seeqe kolfulle dagachuu koo ?

↪️Beeka siif salphaadha jaallachuufi dagachuun garuu hubatte jirta laphee koof maal akka dhiiftee deemte?
Atuu beekta sii jaalachuu kootii gaabii qabuu, dhugaa jaalala keetu onnee koo gowwomse, onneen koo siif gowwomnan dhiibee fi miidhamaa badhaste deemte….

↪️Onnee koo kokolfaa si simate boochiste, keessa Koo gammachuun si hammate gantee, onnee dhugaan si jaalattee sobdee, laphee koo cabsite gammachuu iijoollummaa koof jireenyan dhabee….
“Anii homaa siin hin jedhuu waaqayyoo qoftii sagalee boo’icha koof gocha keef deebii ha kennu.”

“Maaf Garaa Jabaatte?”

Bidiruu Jaalalaan
Galaana Qaxxaamurree
Maaddii Onnee Irraa
Walumaan Ammaarree
Waan Gaarifii Hamaa
Waliin Dabarsinee
Farda Daamaf Ciloon
Walumaan Gulufnee

Wal Hin Gannu Jennee
Waadaa Waliif Gallee
Jaalala Wal Soorra
Ija Keessa Wal-laallee
Bay’ee Dabarsinee
Jireenya Jaalalaa
Hedduu Kan Mi’aawu
Kan Akka Walalaa

Nan Yaadadha Maraa
Kan Dabarsine Hundaa
Boolla Keerra Taa’een
Si Dhabuu Kootif Gaddaa
Cinaacha Koo Bitaa
Anaaf Itti Guuttee
Utubaa Naaf Taatee
Na Jajjabeessitee

Gammachuu Koo Dhamdhamee
Anoo Osoon Fixin
Mana Kootti Galle
Xinnoo Otuun Turin
Maaf Garaa Jabaattee
Laphee Koo Cabsitee
Onnee Madeessitee
Na Burkuteessite?

Lamuu Achiin Afuuf
Maaf Garaa Jabaatte?
Abdii Koo Kutadhe
Dadhaa Qilee Buutee
Gaafa Rabbi Jedhe
Mootin Bara Baraa
Addunyaa Lammaffaatti
Tarii Wal Agarraa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *