ABJUUN KEE ORMA SI GODHA!

Website YouTube caalaati akka gatii kennuu nama meqaatu beeka?online irraa hojaate mul’ataa ofi dhugoomsuun hin danda’ama. Garuu hojii jalqabuu kee dura mul’ata sanaaf of kennuu qabda. Linkiin isa barruu kana gadiitti argama

ABJUUN KEE ORMA SI GODHA!
Ijoollee Yaaqoob kudha lamaan keessaa nama tokkotu abjuu
qaba. Innis quxisuu hunda isaanii Yooseefi! Dura dhalataniif
abjuu qabaatu miti, booda dhalataniifis abjuu dhabu miti. Abjuu
Waaqayyotu namaaf kenna! Abjuu qajeelaan fira caalaa diina
namatti horti. Nyaaphi abjuu keetii ammoo diidaa dhufa miti
manuma kee keessaa sitti ka’a.

Abjuu Waaqayyo kennu raaga egeree keetiif kan maatii keetii,
akkasuma kan nama hundumaati. Waaqayyo ofittoo waan hin
taaneef abjuu xiqqoo namatti hin keennu. Abjuu guddaan diina
guddaa dhala. Lolli sirratti banamu hamma ulfaatina abjuu
keetiin wal madaala.
Waanta bori taatu Waaqayyo har’a sitti hima. Ni beekta waanta
bori taatu. Salphina har’aa keessa teessee ulfina kee borii garaan
kee beeka.

Ormi mul’ata kee hin beekne haala kee har’aan si
madaala. Isa si keessa jiru sumatu beekaa malee namni siif hin
beeku. Utuu siif beekees abjuu sana akka ati hankaaktuuf boolla
qotaa oola. Albee mul’ata kee ittiin gorra’u har’a hedduutu
harkaa qaba. Bodee baatee abjuu kee waraanuudhaaf kan si
booddee fiigaa oolus lakkoofsa hin qabu.

Abjuun diina namatti bitti! Mucaa namaa huutee ajjeefteef utuu
hin taane namni mul’ata keetiif orma si godhata. Seexannis
ulfina si dura jiru waan beekuuf nama sirratti ijaara. Yooseef
irratti kan ijaarame maatiima isaati. Har’as Seexanni nama
mul’ataa irratti jal’inaan kan ijaaru warruma mana Waaqayyoo
keessa jiraniidha malee warra bakkee miti.

Qodaan seexanaa
har’a iyyuu iddoo aarsaa isuma kan Waaqayyoo irra guutee jira.
Achumaa lafa dhiitaa abjuu namaas dhiitu. Abjuu hiika qabu of
biratti hin barbaadan. Abjuu hiika qabu fo’aa isaaniin hidhuu
barbaadu.
Abjuu ija qabu qabda taanaan ittuma caalsisanii si jibbu. Fo’aa
jal’inaan abjuu kee gaadi’uus barbaadu.

Garuu ati nama abjuu
keetiif jiraatu taanaan aarsaa hamma du’aatti gatii si baasisu
keessa dabartee bakka ganama Waaqayyo sitti agarsiise sana
hinuma geessa. Jabaadhu!!!!!!
“Yoseef abjuu abju’atee, obboloota isaatti yommuu hime, ittuma
caalchisanii isa in jibban.”
-Uumama 37/6

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wordpress.android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *