Kan si hin madaalle waliin waliin hin turiin!

Website you tube caalaati akka gatii kennuu nama meqaatu beeka? Online irraa hojaate mul’ataa ofi dhugoomsuun hin danda’ama. Kanaf application kana buufaadhu link isa barreeffama kana jala jira

Kan si hin madaalle waliin waliin hin turiin!

Harreetu Qeeransaan akkas jedhe..
Halluun Margaa Cuquliisadha.
Qeeransi deebiseefii Lakkii Halluun margaa Magariisadha.

Waliin dubbiin isaanii akkuma jabaachaa dhufeen, dhimmicha akka isaaniif ilaaluuf Mootii bineensotaa kan ta’e akka murtii kennuuf Leenca duratti dhiyeeffachuuf lafa inni jiru barbaacha deeman.

Harreen utuu teessuma abbaa murtichaa duratti hin dhiyaatin iyyuu eegalte.
Yaa Mootii Margii Halluu Cuquliisaa qabaachuun isaa sirriidha mitii? Jechuun abbaa murtii gaafatte.

Abbaan Murtichaas Eeyyee Margi Halluu cuquliisaa qaba jettee yoo amante, akkuma ati amante margi halluu cuquliisaa qaba.
Harreen itti fuftee, Qeeransatu anaan mormee, na aarse, kanaafuu Qeeransi adabamuu qaba jette โ€ฆ

Abbaan Murtiis Qeeransi Waggaa shaniif akka homaa hin dubbanne adabbii irratti dabarse.
Harreenis, gammachuudhaan Margi Cuquliisa, margi cuquliisa jechuun lafa dhuftetti deebiteโ€ฆ

Qeeransi adabbii isaa erga fudhatee, dhoksaadhaan Abbaa murtichaa akkas jechuun gaafate.
Yaa Mootii Margi halluu magariisaa qabaachuu isaa utuu beektanii, maalif ana adabdan?

Leenca dhugumatti margi Halluun isaa magariisa.
Qeerransa Adabbiin kun maalif narratti darberee?
Leenca Adabbiin kun waa’ee halluu margaa, Cuquliisa ykn magariisa ta’uu isaa waliin wal hin qabatu..
Adabbichi kan sirratti darbeef, gooti fi qaroon akka keetii Harree waliin mormii akkasii irratti yeroo gubuu waan hin qabneefi, dabalataan immoo mormii akkasii qabattee garakoo dhufuu keetiiniโ€ฆ jedheen jedhama..

Ulaa siif hin malle gaafa dhaabattu badii malee adabamta. Badiin kee kan si adabu bakka siif malutti yoo balleessite qofa!

Bakka ofii beekanii jiraachuun beenyaa ofiis taโ€™ee adabbii ofii baranii fudhachuuf nama tajaajila. Garuu bakka siif hin malletti gaafa gadi buutu haqa dalagdus bakka kee malee dhabachuu kee qofaaf muki sitti jiga.

Tuuta gurraachaan adii jedhanii jidduudhaa dhugaan argamu hin jiru. Isaaniif dhugaan isaaniis kanuma! Kanaaf tuuta akkasii waliin gadi buutee falmii gogaa falmuu irraa baqadhu!
Bilisa Ne

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wordpress.android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *