Adeemsa dulloomuu loluun qilleensa qabachuuf yaaluun wal fakkaata.

Appilikeeshiniin kun HD Camera kan suuraa qulqullina olaanaa qabuun kaasuu danda’uudha link isa barreeffama kana jalaa jira

WAAN 10 YEROON NA BARSISE

1) Jireenyi keenya harki caalaan kaayyoo sobaa ari’uu fi yaada sobaa waaqeffachuudhaan dabarsita. Guyyaan ati hubattu guyyaa jireenya dhugaa jiraachuu jalqabdudha.

2) Kun dhuguma yeroo hundumaa namoota hunda gammachiisuu hin dandeessu. Dursa of gammachiisi namoota jaallattu immoo lammaffaa, warri kaan hundinuu of gammachiisuun qabamaa ta’ee jira waanuma fedhes ta’u na amanaa.

3)Adeemsa dulloomuu loluun qilleensa qabachuuf yaaluun wal fakkaata. Waliin deemi, itti gammadi. Qaamni kee jijjiiramaa jira, garuu yeroo hundumaa akkas ture. Sana duubatti deebisuuf yeroo hin gubin, kanaa mannaa bareedina haaraa keessa jiru arguuf yaada kee jijjiiri.

4)Namni mudaa hin qabnee fi namni qooda isaatti dhugaadhaan gammadu hin jiru. Yeroo sun keessa lixu wal bira qabamee ilaalamu irraa bilisa fi murtii irraa bilisa taata. Dhuguma bilisa nama baasa.

5) Dhuguma namni waan ati sirritti hojjettu hin argu, waan ati dogoggora hojjettu hunduu argu. Yeroo sun siif ifa ta’u sababa sirrii ta’een waan tokko hojjechuu ni jalqabda, baay’ee bashannana ni jalqabda.

6)Waggoota ilaalcha kee arrabsitee dabarsitee ni gaabbita, meeshaa lubbuun kee keessa jiraattu waliin daftee nagaa buusuun gaariidha. Qaamni kee ajaa’iba fi barbaachisaa ta’us si hin ibsu.

7)Fayyaan kee barbaachisaa ta’uun isaa ifaadha garuu dhiphinni, sodaa fi yaaddoon nyaata ykn dhugaatii mi’aawaa of ganuu dandeessu kamiyyuu caalaa miidhaa guddaa qaba. Gammachuu fi nageenyi qoricha hundarra gaarii dha.

8)Eenyuullee fi maaliin si yaadata? akkuma umuriin kee dabalaa deemuun wantoota barbaachisoo ta’i. Jaalalli kee fi ogummaan kee wanta qabeenya ati dabarsuu dandeessu kamiyyuu caalaa yeroo dheeraadhaaf jiraata. Seenaa kee himi, isaan waan ati yaaddu caalaa fagoo deemuu danda’u.

9)Yeroo dheeraaf as hin jirtu garuu, yoo qilleensa faallaa jiraachaa jirta ta’e akka murtii umurii guutuutti sitti dhaga’amuu danda’a. Jireenyi akka hojii manaa ta’ee itti dhaga’amuu hin qabu, akka waan gammachuu (adventure) ta’ee itti dhaga’amuu qaba.

10) Yeroo hunda, Bashannantus, nyaattus, dhugdus, garaan kee guddachuu malee sammuun kee hin guddatu.

Of fooyyessuuf dubbisuun dirqama
↪️Yeroo ol ba’aa jirtutti namootaaf gaarii ta’i sababiin isaas karaa gadi deebitu irratti deebitee isaan qunnamuu dandeessa.

↪️ Fakkeenya ta’i. Nama hunda gaarummaa fi kabajaan ilaali, warra sitti gara jabeeyyii ta’anillee – waan gaarii ta’aniif osoo hin taane, ati waan taateef.

↪️Gaarummaa jechuun dadhabina, dhiifama gochuunis fudhatama jechuu miti. Aariin gosa kamiyyuu daandii gammachuu irra akka hin jirre beekuudha.

↪️Hamma dandeessu gargaaari, garuu Nama irraa hin eeggatiin. Namoota biroo sirriitti dhaggeeffadhu malee sagalee ofii hin dhabin.

↪️Waan jechuu qabdu dubbadhu. Dhugaa kee dubbadhu. Jechoota dubbattu qabaattee, dubbaachuuf haamilee hin dhabiin.

↪️Akkaataa namoonni si ilaalan ykn waan isaan waa’ee kee dubbatan jijjiiruu hin dandeessu. Wanti ati gochuu dandeessu akkaataa itti deebii kennituu fi eenyuun naannoo kee jiraachuu akka filattu jijjiiruu qofa.

↪️ Dhaabbanni gonkumaa jireenya gaarii siif hin kennu. Yeroo dheeraa keessatti waan obsitu qoradhu.

↪️Yeroo hunda namoota yaada hin taane qabanii fi yaadni isaanii hiree kee irraa akka si baasu hayyamuu mannaa yeroo baay’ee kophaa kee dabarsuu wayya.

〰️kaayyoof jiraachuu 〰️of-foyyessuu 〰️jechoota kaka’umsaa 〰️kaka’umsa kaka’umsa guyyaa guyyaa
Waan dubbiftaniif galatoomaa

Bilisa Ne
application kunooti buufadhaa 👇🏾

https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.photo.enhancer.photoeditor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *