Bara fokkisaa keessa jirra! Irraa nyaate block gote!

Bara fokkisaa keessa jirra!

Qarshii Kuma dhibba lamaaf soddoma [230,000] mucaa hiriyyaakoo irraa “Amerikaan jira” jettee irraa nyaatte.
Intalli suuraa ishee argaa jirtan kun maqaan ishee Meerisaan Waggaarii Ayyaanaa jedhamti.

Kan dhalatte Godina Wallagga lixaa Magaalaa Biilaatti. Akkamitti irraa nyaatte? Maaliif irraa nyaatte?
Mucaan hiriyyaakoo kun maqaan ‘fb’ Jootee Tulluu jedhama. Maqaan isaa sirriin Hundaol Nagash Kabbadaa jedhama. Intala kana waliin akkuma nama biraa karaa miidiyaa kana wal beeka. Intalli kun Jooteedhaan “Amerikaan jiraadha” jette. Jooteenis qarshii ofharkaa qabun Kaameeraa bitachuuf intala kana hasoofsiisa.

Isheenis “Hoomaa rakkoo hinqabu,ani asii bitee siifan erga,Qarshii isaa immoo biyyatti buukiikoo biyyaarra naaf galchita” ittin jette. Innis intala kana amanee Amerikaa jirtihoo jedhee qarshii kana buukii isheen itti ergite kanarratti galcha. Isaan booda “guyyaa 4 booda kaameeraa fi meeshaan Kaameeraakee hundumti siqaqqaba” jette. Dhuguma jedhee guyyaa 4 booda gaafa deebisee bilbiluuf karaa hundumaa “Block” gootee jirti.

Mucaanis hiriyyaakoo fala dhabee intala kana gaaffachuu jalqabe. Isheen Amerikaa osoo hintaane biyya Arabaa Beerut jiraatti. Isaan booda hiriyyaa ishee intala kana jaallatu gaafate. Hiriyyaan intala kanaa Wasiila Jooteeti. Isaan booda Hiriyyaa ishee Wasiila Jootee kana waliin waggaa sadii hasoofte. Erga Jooteen qarshii kana buukii ishee irratti galchee kaatee mucaa hiriyyaa ishee wasiila Jootee sanas ‘Block’ goote.

Intalli kun mucaa Wasiila Jootee kanas wagga sadii guutuu sobdee jaallachaa turte. Gaafa mucaam maatii ishee mana maatii ishee dhaqee gaafatu. “Isheen kana dura heerumtee daa’imayyuu qabdi” ittiin jedhan. “Isheen Amerikaa osoo hintaane Berut jiraatti” ittin jedhan. Mucaa hiriyyaa ishee sanaan illee “Amerikaan jiraadha” ittin jettee sobaa turte.

Adaraa Oromummaa namoonni biyya Berut keessa jirtan intala dafqa mucaa kanaa nyaattee badde kana nuuf barbaada. Mucaan amma hoomaa hinqabu. Dhugaa dubbachuuf gochaan akkasii dubartii Oromoo tokkorraa matumaa hin eegamu. Adaraa Oromummaa mucaa kanaaf sagalee ta’a!
Bara fokkisaa fi bara hamaa keessa jirra!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *